วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561


ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        16-17 มิถุนายน 2561  กศน.อำเภอเสนา  จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ให้กับนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ กศน.อำเภอเสนา  ที่ศูนย์การเรียนรู้มณฑลทหารบกที่ 17  ค่ายสุรสีห์  จังหวัดกาญจนบุรี  เก็บภาพของการเรียนรู้ด้านเนื้อหาและการฝึกปฏิบัติมาฝากค่ะ