วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


กำหนดการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ  กศน.อำเภอเสนา
นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่  ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติวัดสามกอ  ตำบลสามกอ  อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ---------------------------------------------------------------------------
วันอาทิตย์  วันที่  ๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ วิทยากรประจำวัน  อ.ขนิษฐา / อ.อภิศักดิ์
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. - รายงานตัว แบ่งหมู่ แบ่งกอง ซักซ้อมพิธีเปิด อ.พิมพ์สุชา /อ.อภิชาติ และคณะ
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. - ปฐมนิเทศ ผอ.ภัชราพร มีรสสม
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. - พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอเสนา (ท่านรองฯธวัช  ชลารักษ์)  
- ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  (สมชายส่งเทียน / ระวีวรรณ ส่งพวงมาลัยคล้องมือ)
- ถวายราชสดุดี
- ผอ.กศน.อำเภอเสนา กล่าวรายงาน
- ประธานกล่าวเปิด  กล่าวปราศัย              
๑๐.๐๐-๑๐.๔๕ น. - หลักสูตรลูกเสือวิสามัญ (๔๕ นาที)  รองฯสันติ บุญชุ่ม
๑๐.๔๕ - ๑๑.๓๐ น. - กิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติ (๔๕ นาที)  อ.โฆษิต มณีอินทร์
๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. - บทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นลูกเสือวิสามัญ (๓๐ นาที)  อ.อภิชาติ  อำไพภักดิ์
๑๒.๐๐ - ๑๒.๕๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๕๐ - ๑๓.๐๐ น. - กิจกรรมนันทนาการ    อ.สายรุ้ง / อ.อภิศักดิ์  และคณะครู กศน.เสนา
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. - การประชุมคณะกรรมการประจำกองลูกเสือวิสามัญ (๖๐ นาที)  ผอ.นงลักษณ์ / อ.พิมพ์สุชา และคณะ
๑๔.๐๐ - ๑๔.๔๕ น. - ระเบียบแถว (๔๕ นาที)  ผอ.ชัชรินทร์ / อ.อุดม และคณะครู กศน.อำเภอเสนา
๑๔.๔๕ - ๑๕.๐๐ น. - พัก
๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. - การประชุมกอง (๖๐ นาที) อ.พิมพ์สุชา / อ.สมชาย และคณะ
- พิธีเปิด (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก ) (๑๐ นาที) อ.สมชาย ปุ่นอุดม
- เพลงเกม (๕ นาที)  สายรุ้ง , ปิยธิดา , นักรบ , พิเนตร
- การสอนเนื้อหา (๓๕ นาที) ผอ.สมควร วงษ์แก้ว
ฐานที่ ๑. คำปฏิญาณ และกฏ นงนภัส ,ขนิษฐา / มะลิ , ระวีวรรณ
ฐานที่ ๒. กางและรื้อเต๊นท์ พิเนตร , สมประสงค์ / นักรบ , พรพรรณ /อ.อภิชาติ อ.อุดม
ฐานที่ ๓. สาธิตการบรรจุเครื่องหลัง  พิมพ์สุภา , ศิริพร / ฉันทนา , ปิยธิดา /อ.อภิศักดิ์
ฐานที่ ๔. การผูกเงื่อน (พิรอด , ขัดสมาธิ , ตะกรุดเบ็ด) ทัศนีย์, แววดาว /สุนันทรา, จิราพร /อ.พนม
- การเล่าเรื่องสั้น (๓ นาที)  อ.สมชาย 
- พิธีปิด (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ , ชักธงลง , เลิก) (๗ นาที)  
๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. -  ปิดการฝึกอบรม
** เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ข้อแนะนำ
๑.  แต่งกายด้วยชุดลูกเสือ และชุดลำลอง
๒.  ร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. (เช็คชื่อผู้เข้ารับการอบรม เช้า และ เย็น)
๓.  ประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย  และอย่าทำให้สถานศึกษาเสื่อมเสียโดยเด็ดขาด