วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559


สอบ E-Exam  1/2559
        นักศึกษาที่ขาดสอบ N-NET  และได้แจ้งความประสงค์จะเข้าสอบ E-Exam  กำหนดสอบในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559  เริ่มสอบเวลา 09.00 น.  ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ชั้นบน)  แต่งกายชุดนักศึกษา  เตรียมอุปกรณ์การสอบ บัตรประจำตัวนักศึกษา และบัตรประชาชนไปด้วย  ดังรายชื่อต่อไปนี้ค่ะ