วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558


เปิดภาคเรียนที่ 2/2558 อย่างเป็นทางการ
               เปิดภาคเรียนที่ 2/2558  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558  มีนักศึกษาทั้ง 17 กศน.ตำบล  จำนวน 903 คน  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558  กศน.อำเภอเสนาได้มอบหมายให้แต่ละ กศน.ตำบลคัดเลือกผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมรับเกียรติบัตรตำบลละ 1 คน  เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  แจ้งให้นักศึกษาใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศ  และทดสอบความรู้พื้นฐาน  เพื่อให้มีความเข้าใจในการเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  และนำผลการทดสอบไปวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมต่อไป  เก็บภาพมาฝากค่ะวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558


สอบภาคเรียนที่1/2558
        ภาคเรียนที่ 1/2558  กศน.อำเภอเสนาวัดผลประเมินผลนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ซึ่งครั้งนี้สนามสอบโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียนทำให้สถานที่สำหรับกรรมการกลางไม่ค่อยเรียบร้อย  เก็บภาพมาฝากตามลำดับดังนี้ค่ะ

16 สิงหาคม 2558  สอบ N-NET  ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"

17 กันยายน 2558  จัดเตรียมข้อสอบปลายภาคเรียน
ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และ กศน.อำเภอเสนา

19-20 กันยายน 2558  สอบปลายภาคเรียน  ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"

26 กันยายน 2558  ตรวจกระดาษคำตอบ  ที่สถาบัน กศน.ภาคกลาง

16 สิงหาคม 2558  สอบ E-Exam  ที่ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา


วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558


วัน กศน. 2558
        8 กันยายน 2558  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ  ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ภายในงานประกอบด้วย  

        พิธีมอบรางวัลให้กับบุคคล  สถานศึกษา  และเครือข่ายที่จัด ส่งเสริม สนับสนุนงานการศึกษานอกโรงเรียน  ปีนี้ กศน.อำเภอเสนาได้รับรางวัลสถานศึกษารองชนะเลิศอันดับที่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ดีเด่น  กศน.ตำบลบ้านโพธิ์ดีเด่น  ผู้อำนวยการสถานศึกษารองชนะเลิศอันดับที่ ฝ่ายงานการศึกษาต่อเนื่องดีเด่น  ฝ่ายงานการศึกษาขั้นพื้นฐานรองชนะเลิศอันดับที่ ครู กศน.ตำบลบ้านโพธิ์ดีเด่น  ศิษย์เก่าดีเด่น  เครือข่ายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ดีเด่น  และเครือข่ายผู้นำชุมชนตำบลบ้านหลวงดีเด่นค่ะ 
        ภายในงานจัดแสดงผลงานการส่งเสริมอาชีพ  การส่งเสริมการอ่าน  และโครงงานของนักศึกษาทั้ง 16 อำเภอ  กศน.อำเภอเสนาได้นำโครงงานโคมไฟจากวัสดุเหลือใช้  โครงงานพลังงานไฟฟ้าจากดิน  และโครงงานเตาชีวมวลที่ชนะจากการประกวดโครงงานของนักศึกษาไปจัดแดสงค่ะ    
        ปิดท้ายด้วยการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มศูนย์ค่ะ  ได้แก่กลุ่มบ้านแพน  กลุ่มพุทธรักษา  กลุ่ม PBB  และกลุ่มบ้านราชเรือหลวง  เก็บภาพมาฝากนะคะ
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558


สรุปผลการปฏิบัติงาน 2558
        1-3 กันยายน 2558  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558  ที่คลองทรายรีสอร์ท เขาใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  เก็บภาพมาฝากดังนี้ค่ะ      
        วันที่หนึ่ง  ศึกษาดูงานที่ กศน.อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  จากนั้นถอดบทเรียน  และนำเสนอที่ประชุม  
        วันที่สอง  ภาคเช้าเป็นการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของ กศน.ทั้ง 16 อำเภอ  ภาคบ่ายวิทยากรให้ความรู้เรื่องการสร้างทีมงานและการสื่อสารในองค์กร  ภาคค่ำจัดงานมุทิตาจิตให้กับท่านวีระวัชร์ สุนทรนันท  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอผักไห่ที่เกษียณปีนี้  
        วันที่สาม  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเสนอผลการปฏิบัติงาน  และมอบนโยบายปีงบประมาณ 2559  

       
 


วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558


เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต
        21 สิงหาคม 2558  กศน.อำเภอเสนาจัดโครงการพัฒนาผู้เรียน “สนุกวิทย์ คิดสร้างสรรค์”  เพื่อให้คณะครูและนักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต  จังหวัดปทุมธานีค่ะ  ขากลับแวะพักรถพักคนกันที่ตลาดน้ำทุ่งบัวชม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เก็บภาพมาฝากนะคะ
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558


ประกวดโครงงานนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2558

        9 สิงหาคม 2558  กศน.อำเภอเสนา  จัดโครงการพัฒนาความสามารถผู้เรียน  โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้ฝึกการนำเสนอผลงาน  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานกันระหว่าง กศน.ตำบล 17 แห่ง  18 กลุ่มผู้เรียน  ทั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาทุกคนที่แต่ละ กศน.ตำบลคัดเลือกผลงานให้มานำเสนอ  และมอบรางวัลให้กับ กศน.ตำบลที่ชนะการประกวดโครงงานดังนี้  

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  รางวัลที่ 1 กระถางต้นไม้แขวนจากขวดพลาสติก  จาก กศน.ตำบลบ้านกระทุ่ม  รางวัลที่ 2  โคมไฟจากกะลามะพร้าว  จาก กศน.ตำบลบ้านหลวง  รางวัลที่ 3  เส้นลวดสารพัดประโยชน์  จาก กศน.ตำบลเสนา  
        ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  รางวัลที่ 1  โคมไฟจากวัสดุเหลือใช้  จาก กศน.ตำบลบ้านแถว  รางวัลที่ 2  ถ่านรีไซเคิล  จาก กศน.ตำบลหัวเวียง  รางวัลที่ 3  พลังงานไฟฟ้าจากดิน  จาก กศน.ตำบลเจ้าเจ็ด  เก็บภาพโครงงานมาฝากค่ะวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2558


แห่เทียนจำนำพรรษา 9 วัด
        เมื่อเทศกาลเข้าพรรษามาถึง  คณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอเสนาได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา 9 วัด  เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยค่ะ  ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558  ที่วัดบางนมโค  วัดสามกอ  วัดบ้านแพน  วัดโพธิ์  วัดโบสถ์  วัดโคกเสือ  วัดกลางคลอง  วัดเจ้าเจ็ดนอก  และวัดเจ้าเจ็ดใน  อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ก็สนุกสนานอิ่มบุญกันถ้วนหน้าค่ะ  เก็บบุญมาฝากด้วยนะคะ 


     

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558


เสริมความรู้ก่อนสอบ
        นักศึกษา กศน. ส่วนใหญ่มีประสบการณ์สูงและหลากหลาย  แต่มีผลการเรียนต่ำ  เนื่องจากส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน  ต้องประกอบอาชีพ  ดูแลครอบครัว  และมีภาระทางสังคม  กศน.อำเภอเสนา จึงจัดโครงการเติมเต็มความรู้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ให้กับนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบที่คาดว่าจะจบหลักสูตรภาคเรียนที่ 1/2558  จำนวน 202 คน  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2558  ที่อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเสนา  ในรายวิชาหลัก  ได้แก่  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  ทั้งนี้ไดรับความร่วมมือจากบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 เป็นวิทยากร  เก็บภาพมาฝากค่ะวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558


ต้อนรับบุคลากรใหม่
        เมื่อวันที่  28 กรกฎาคม 2558  กศน.อำเภอเสนาได้ต้อนรับครูสุภาพร บุญพิมพ์  ตำแหน่งข้าราชการครู  ซึ่งย้ายมาจาก กศน.อำเภอลาดหลุมแก้วค่ะ  พร้อมนี้คณะที่เดินทางมาส่งได้ศึกษาดูงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลสามกอ  และแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ้านโพธิ์ด้วยค่ะ  เก็บภาพมาฝากนะคะ

 


วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558


สอบ E-Exam
        นักศึกษาที่ขาดสอบ N-NET  และได้แจ้งความประสงค์จะเข้าสอบ E-Exam  กำหนดสอบในวันพุธที่ 16 กันยายน 2558  เริ่มสอบเวลา 09.00 น.  ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ชั้นบน)  แต่งกายชุดนักศึกษา  เตรียมอุปกรณ์การสอบ บัตรประจำตัวนักศึกษา และบัตรประชาชนไปด้วย  ดังรายชื่อต่อไปนี้ค่ะ