วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562


จัดทำต้นฉบับแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
        27-30 พฤศจิกายน 2561  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รายวิชาเลือก และรายวิชาบังคับ (ซ่อม)  ที่ไร่กุสุมารีสอร์ท  จังหวัดสระบุรี  เก็บภาพทำงานบ้าง พักผ่อนบ้างมาฝากนะคะ
  

  

กศน.อำเภอเสนา จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2562
        26 พฤศจิกายน 2561  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2562  ของ กศน.อำเภอในสังกัด  ที่ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เก็บภาพมาฝากค่ะ 
ปฐมนิเทศ และประเมินระดับการรู้หนังสือนักศึกษา กศน.อำเภอเสนา
        18 พฤศจิกายน 2561  กศน.อำเภอเสนา  จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้  ให้กับนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 2/2561 กิจกรรมประกอบด้วยการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมในภาคเรียนที่ 1/2561  การมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีในภาคเรียนที่ 1/2561  การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2561  และการประเมินระดับการรู้หนังสือนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2561  ที่อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเสนา  เก็บภาพมาฝากค่ะ