วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562


สอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

        ภาคเรียนที่ 1/2562  กศน.อำเภอเสนา  ทำการวัดและประเมินผลนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้ค่ะ  25 สิงหาคม 2562  นักศึกษาที่คาดว่าจะจบเข้าสอบ N-NET  ที่โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”  4 กันยายน 2562  นักศึกษาที่พลาดสอบ N-NET  เข้าสอบ E-Exam  ที่ศูนย์สอบ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา   21-22 กันยายน 2562  สอบปลายภาคเรียน  ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”  27 กันยายน 2562  ประชุมเตรียมความพร้อมในการสอบซ่อมด้วยระบบออนไลน์  ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  28 กันยายน 2562  คณะครูไปตรวจกระดาษคำตอบที่สถาบัน กศน.ภาคกลาง  จังหวัดราชบุรี  ตุลาคม 2562  นักศึกษาที่สอบปลายภาคไม่ผ่าน  สอบซ่อมโดยใช้แบบทดสอบแบบออนไลน์  ที่สนามสอบ กศน.อำเภอเสนา  เก็บภาพมาฝากนะคะ
  


วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562


เรียนรู้ประสบการณ์ทำงานจากผู้เกษียณ และแสดงมุทิตาจิตปี 2562
        16-18 กันยายน 2562  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่ดิโอเชียน เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  เก็บภาพมาฝากตามนี้ค่ะ 

        16 กันยายน 2562  รองเลขาธิการ กศน. ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์  เป็นประธานในพิธิเปิดการอบรม  มอบรางวัลบุคลากร กศน.ดีเด่นประจำปี 2562  และบรรยายพิเศษเรื่องการบริหารและจัดการศึกษา กศน.ในยุค 4.0  ผู้เข้ารับการอบรมได้แสดงมุทิตาจิตต่อท่านในโอกาสเกษียณ  นายนิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์ สนง.กศน.จังหวัดนครราชสีมา  แนะแนวการใช้นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี เพื่อการบริหารและการจัดกิจกรรม กศน. 4.0 
        17 กันยายน 2562  ศึกษาดูงาน กศน.อำเภอโนนไทย  กศน.ต้นแบบด้านการบริหารและการจัดกิจกรรม กศน.  ในภาคค่ำมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  และมอบของที่ระลึกให้กับบุคลากรที่เกษีนณอายุราชการ จำนวน 4 ท่าน  ผอ.กศน.อำเภอที่สอบเลื่อนตำแหน่งเป็นรอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัด  จำนวน 3 ท่าน
        18 กันยายน 2562  ผอ.กศน.อำเภอโนนไทย ดร.จุรารัตน์ เพ็ชรจันทึก และคณะ  ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการบริหารและออกแบบกิจกรรม กศน. เพื่อสนองความต้องการกลุ่มเป้าหมาย/ชุมชน/สังคม  ผู้เข้ารับการอบรมได้แสดงมุทิตาจิตต่อท่านในโอกาสเกษียณ  ผอ.พานิช ศรีงาม  และ ผอ.ธีรภัทร อินทร์ศวร  แบ่งกลุ่มถอดบทเรียน
        30 กันยายน 2562  บุคลากร กศน.อำเภอเสนา  แสดงมุทิตาจิตให้ ผอ.กรวุฒิ เกิดนาวี  ผอ.กศน.อำเภอเสนา  ในโอกาสเกษียณ