วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558


กศน.อำเภอเสนา เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
        กศน.อำเภอเสนา  ได้จัดทำโครงการจัดทำแผนการสอนและแผนจุลภาค  เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2558  เพื่อให้บุคลากรร่วมกันจัดทำแผนการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2558 และมีความรู้ทักษะในการจัดทำแผนจุลภาค  ที่โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช  จังหวัดจันทบุรีค่ะ  และต่อเนื่องด้วยโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558  เพื่อให้คณะครูและองค์กรนักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันจากแหล่งเรียนรู้และนำมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการต่อไป  ที่สมายบีชรีสอร์ท  อ่าวคุ้งกระเบน  จังหวัดจันทบุรี  ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  สวนลุงทองใบ  จังหวัดระยองค่ะ  เก็บภาพทำงานบ้าง เรียนรู้บ้าง พักผ่อนบ้าง มาฝากนะคะ
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558


สงกรานต์บ้านเรา "กศน.อำเภอเสนา"
        20 เมษายน 2558  บุคลากรของ กศน.อำเภอเสนา  พร้อมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์  เริ่มด้วยสรงน้ำพระ  รดน้ำขอพรผู้ใหญ่  และสาดน้ำกันเล็กน้อย  เก็บภาพมาฝากค่ะ