วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558


จัดทำต้นฉบับแบบทดสอบภาคเรียนที่ 1/2558
        8-10 กรกฎาคม 2558  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้แต่งตั้งบุคลากรจากทุก กศน.อำเภอร่วมกันคัดเลือกและจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนรายวิชาเลือก  และแบบทดสอบซ่อมรายวิชาบังคับ  ภาคเรียนที่ 1/2558  ที่ออโรร่ารีสอร์ท  จังหวัดกาญจนบุรี  ครั้งนี้ มีคณะทำงานจาก กศน.อำเภอเสนา 9 คนค่ะ  เก็บภาพเล็กน้อยจากทำงานบ้างผ่อนคลายบ้างมาฝากนะคะ

   


วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558


2 กิจกรรมที่ต้องการพัฒนาผู้เรียน
        5 กรกฎาคม 2558  กศน.อำเภอเสนาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2 กิจกรรมค่ะ  ได้แก่  โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด  เพื่อให้นักศึกษารู้ถึงโทษ ภัย และวิธีห่างไกลจากยาเสพติด  วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเสนา  และโครงการพัฒนาวิชาการสู่อาเซี่ยนศึกษา  เพื่อฝึกพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  วิทยากรครูชาวฟิลิปปินส์และเหล่าซือจากโรงเรียนประสาทวิทย์ค่ะ  ที่อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเสนา  เก็บภาพทั้งสองกิจกรรมมาฝากนะคะ

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด

โครงการพัฒนาวิชาการสู่อาเซี่ยนศึกษา