วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559


ปฏิทินปฏิบัติงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ  ภาคเรียนที่ 2/2559วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559


จัดการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม
        13 พฤศจิกายน 2559  กศน.อำเภอเสนาจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2559  ให้กับนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ  กิจกรรมประกอบด้วยพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีในภาคเรียนที่ 1/2559  มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาผู้ประพฤติคุณธรรมเป็นแบบอย่างของสังคม  มอบหลักฐานการศึกษาให้กับนักศึกษาที่จบหลักสูตรภาคเรียนที่ 1/2559  และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2559  ที่ กศน.อำเภอเสนา  เก็บภาพมาฝากค่ะ

 


วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559


แผนการเรียนรู้รายบุคคล
        27-30 กันยายน 2559  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคลตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ที่โรงแรมโบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  ให้กับบุคลากรทุกคนจาก 16 กศน.อำเภอในสังกัด  เก็บภาพอย่างละเล็กอย่างละน้อยตลอดการอบรมมาฝากค่ะ


 


วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2559


วัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 1/2559
        เมื่อปลายภาคเรียนที่ 1/2559  กศน.อำเภอเสนาได้ดำเนินการวัดผลประเมินผลนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ดังนี้  21 สิงหาคม 2559  สอบ N-NET  ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”  6 กันยายน 2559  สอบ E-Exam  ที่สนามสอบ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา  17-18 กัยายน 2559  สอบปลายภาคเรียน  ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”  9 ตุลาคม 2559  สอบซ่อม  ที่สนามสอบ กศน.อำเภอเสนา  เก็บภาพมาฝากค่ะ

 


วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559


ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559
        11 กันยายน 2559  กศน.อำเภอเสนาได้จัดโครงการเสริมสร้างความสามารถพิเศษผู้เรียนและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ภาคเรียนที่ 1/2559  โดยเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  มาแนะแนวการศึกษาต่อในคณะต่าง ๆ  เสร็จสิ้นจากการแนะแนวเป็นการประกวดโครงงานที่แต่ละ กศน.ตำบลได้คัดเลือกมาแล้วในระดับตำบล  ครั้งนี้ได้เชิญคณะครูจาก กศน.อำเภอผักไห่  มาเป็นคณะกรรมการตัดสิน  โดยใช้เกณฑ์ 3 ด้าน  1) รายงานผลการจัดทำโครงงาน  2) ผลงาน/ชิ้นงาน  3) การนำเสนอผลงาน  จากการประเมินโดยการสังเกตนักศึกษาทุกทีมกล้าแสดงออก  ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการได้ดีมีเหตุผล  ซึ่งผลการตัดสินในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  รางวัลชนะเลิศ กศน.ตำบลชายนา  รองชนะเลิศอันดับ 1 กศน.ตำบลบ้านกระทุ่ม  รองชนะเลิศอันดับ 2 กศน.ตำบลบ้านโพธิ์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  รางวัลชนะเลิศ กศน.ตำบลเจ้าเจ็ด  รองชนะเลิศอันดับ 1 กศน.ตำบลรางจระเข้  รองชนะเลิศอันดับ 2 กศน.ตำบลลาดงา  เก็บภาพมาฝากค่ะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559


สอบ E-Exam  1/2559
        นักศึกษาที่ขาดสอบ N-NET  และได้แจ้งความประสงค์จะเข้าสอบ E-Exam  กำหนดสอบในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559  เริ่มสอบเวลา 09.00 น.  ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ชั้นบน)  แต่งกายชุดนักศึกษา  เตรียมอุปกรณ์การสอบ บัตรประจำตัวนักศึกษา และบัตรประชาชนไปด้วย  ดังรายชื่อต่อไปนี้ค่ะ

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2559


ลงนามถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
        10 สิงหาคม 2559  บุคลากรของ กศน.อำเภอเสนา  ได้เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพร   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ  ศาลาสหทัยสมาคม  พระบรมมหาราชวัง  ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง    บันทึกภาพในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีมาฝากค่ะวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559


จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
        1-2 สิงหาคม 2559  บุคลากรของ กศน.อำเภอเสนา  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตำแหน่งครูอาสาสมัคร ฯ  ครู กศน.ตำบล  และครู ศรช.  ที่โรงแรมริเวอร์วิวเพลส  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเก็บภาพมาฝากค่ะวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559


การสอนแบบโครงงาน
        25-26 กรกฎาคม 2559  ผู้บริหารและคณะครูของ กศน.อำเภอเสนา  เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้การทำโครงงานสำหรับครู กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 2  ที่ชลพฤกษ์รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก  โดยมีอาจารย์กัลยา หอมดี  เป็นวิทยากร  ท่านใจดี  สอนแบบฝึกให้ทำจำได้นาน  น่าเรียนรู้  เข้าใจได้จริงๆ  ขอบคุณค่ะ  เก็บภาพมาฝากนะคะ