วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

 ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

        27 ธันวาคม 2563  กศน.อำเภอเสนา  จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2563  กิจกรรมประกอบด้วย  การมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมในภาคเรียนที่ 1/2563  การมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีในภาคเรียนที่ 1/2563  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2563 (ทดลองให้ครูเจนจิรา กิจเมฆ  ใช้โปรแกรม Kahoot  นักศึกษาให้ความสนใจดี)  และการประเมินระดับการรู้หนังสือนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2563  ที่อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเสนา  เก็บภาพมาฝากนะคะวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

 ประชุมจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

        3-4 ธันวาคม 2563  สนง. กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดประชุมผู้บริหาร  หัวหน้าฝ่ายงาน  และผู้ปฏิบัติงานแผนงานโครงการ  จาก กศน.อำเภอ  ตามโครงการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2564  เพื่อวางแผนการดำเนินงาน 

        22 ธันวาคม 2563  ประชุมตรวจสอบผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564  ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เก็บภาพมาฝากนะคะ