วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557


หลักสูตรการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนรู้
        เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557  บุคลากรของ กศน.อำเภอเสนา  เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รุ่นที่ 1  ที่ห้องประชุมวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม  วิทยากรโดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา  เก็บภาพมาฝากค่ะ


 

 

 


วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557


เดือนตุลาคม 2557 กับงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ กศน.อำเภอเสนา
        ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2557  งานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ กศน.อำเภอเสนาคึกคักค่ะ  ทั้งจัดทำหลักฐานการศึกษาของผู้ที่จบหลักสูตร  รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  และเตรียมวางแผนการจัดกิจกรรมเมื่อเปิดภาคเรียนที่ 2/2557  เก็บภาพมาฝากนะคะ

        จัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตร และผลการประเมินคุณธรรม  ให้กับผู้จบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา จำนวน 16 คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 32 คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 121 คน  เพื่อนัดมอบให้กับนักศึกษาเมื่อวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2557 ค่ะ  (แบ่งมารับวันละ 4--5 กศน.ตำบล)


        จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ และเอกสารการรับสมัครและลงทะเบียน  สนับสนุนครู กศน.ตำบลในการรับสมัครขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2557  พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลนักศึกษาในโปรแกรม IT  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2557  สรุปยอดนักศึกษาจำนวน 1,029 คน

        วางแผนและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบภาคเรียนที่ 2/2557  ให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ รองรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร


วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557


มอบเกียรติบัตร ปฐมนิเทศ ปรับพื้นฐานการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
        23 พฤศจิกายน 2557  กศน.อำเภอเสนา  ได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาผู้มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม  จำนวน 18 คน  ที่แต่ละ กศน.ตำบลได้คัดเลือกมา  และให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิต  โดยผู้อำนวยการพานิช ศรีงาม  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2/2557  โดยครูวันดี วรรณธนะ  และปรับพื้นฐานการเรียนรายวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน  วิทยากรโดยคุณวินัย บุญรอด  เก็บภาพกิจกรรมบางส่วนมาฝากค่ะ 


 
 
 
 


วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557


จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558
        17-19 พฤศจิกายน 2557  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเสนา พร้อมด้วยหัวหน้างานการศึกษาพื้นฐาน หัวหน้างานการศึกษาต่อเนื่อง หัวหน้างานการศึกษาตามอัธยาศัย และงานแผนงาน  ได้ไปร่วมประชุมตามโครงการประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558  จัดโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐมค่ะ  เก็บภาพมาฝากนะคะ

 
 
ภาพจากห้องประชุมค่ะ  

ภาพผ่อนคลายยามเย็นและยามเช้าค่ะ  
(พระศรีศากยะทศพลญาณ  มหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฏกหินอ่อน  และพระอาทิตย์ขึ้นที่นครปฐม)


วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557


ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอเสนา
        เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557  บุคลากรของ กศน.อำเภอเสนา  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอเสนา  ที่ห้องประชุมโรงเรียนเสนาบดี  ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยภาคการศึกษา ภาคสาธารณสุข ภาคการเกษตร องค์กรท้องถิ่น และผู้นำชุมชน  โดยนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้มาร่วมรับฟังและมอบนโยบายการพัฒนาครั้งนี้ด้วย เก็บภาพมาฝากค่ะ

 
 
 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557


ปรับแผนการเรียน
        จากการที่ได้ใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือก  ที่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นจากการบูรณาการรายวิชาเลือกของส่วนกลาง  เพื่อลดจำนวนรายวิชาลงนั้น  เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1/2557 ได้ครบระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องจาก 16 กศน.อำเภอ  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปรับแผนการเรียน  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557  ที่ห้องประชุมกรุงเก่า สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เก็บภาพการประชุมมาฝากเล็กน้อยค่ะ
วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557


ด้วยรักและผูกพัน
        สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้จัดงานมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ ผอ.ภัชราพร มีรสสม  ครูแปด  และครูป้อม  ที่ห้องประชุม อบจ.พระนครศรีอยุธยา  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557  และจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ที่เลื่อนตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการสำนักงาน กศน.  ที่ห้องประชุมใหญ่สำนักงาน กศน.จังกวัดพระนครศรีอยุธยา  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557  เก็บภาพในงานมาฝากค่ะ


 
งานมุทิตาจิต

งานเลี้ยงแสดงความยินดีวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557


วัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
        กศน.อำเภอเสนา  ได้ดำเนินการวัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"  โดยสอบ N-NET เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557 จำนวน ห้อง  สอบปลายภาคเรียนวันที่ 20-21 กันยายน 2557 จำนวน 23 ห้อง  ประกาศผลการเรียนวันที่ ตุลาคม 2557  กำหนดสอบซ่อมวันที่ 12 ตุลาคม 2557  และประกาศผลการสอบซ่อมวันที่ 19 ตุลาคม 2557  เก็บภาพการสอบมาฝากค่ะ

สอบ N-NET

 
 
 
 
สอบปลายภาคเรียน


วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557


พัฒนาบุคลากรสำหรับการเรียนการสอน
        กศน.อำเภอเสนา  ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับการเรียนการสอน  โดยจัดอบรมย่อยในวันที่ 19 สิงหาคม 2557  เรื่องการเทียบโอนผลการเรียน  เพื่อให้คณะครูสามารถแนะแนวผู้เรียนและเทียบโอนผลการเรียนได้ตามสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย  และวันที่ 17 กันยายน 2557  เรื่องการใช้งานโปรแกรม SPSS เพื่อให้บุคลากรสามารถประมวลและรายงานผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน  เก็บภาพการอบรมมาฝากค่ะ

 
 
        การเทียบโอนผลการเรียน  วิทยากรโดยอาจารย์เอกชัย ยุติศรี (ครูแหม่มกับครูไก่เป็นผู้ช่วยวิทยากรนิดนึงค่ะ)  จัดที่ห้องประชุม กศน.อำเภอเสนา


        การใช้งานโปรแกรม SPSS  วิทยากรโดย ผอ.พานิช ศรีงาม  จัดที่ห้องคอมพิวเตอร์ กศน.อำเภอเสนาค่ะ


วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557


กศน. เกมส์ ครั้งที่ 4
        3-7 กันยายน 2557  บุคลากรและนักศึกษาของ กศน.อำเภอเสนา  ได้ไปร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4  ที่จังหวัดชลบุรี  และทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้หลายๆ แห่งด้วยค่ะ เก็บภาพบางส่วนมาฝากนะคะ


หลวงพ่อดำ  ภูสิงห์แคมป์ 

 
 
 
สนามกีฬาราชนาวี

 
 
 ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่  สะพานวชิรวุธ  พระจุฑาธุชราชสถาน  หาดถ้ำเขาพัง  (เกาะสีชัง) 


ชายหาดแสมสาร  ไร่องุ่นและไม้ดอกSILVERLAKE  ตลาดน้ำสี่ภาค 
วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557


สานต่อภูมิคุ้มกันประเทศไทย
      กันยายน 2557  ครูแหม่มได้เข้าร่วมรับการอบรมตามครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ รุ่นที่ 2  จัดโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ป.ป.ช.  ที่ห้องประชุมใหญ่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นการจัดอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติออกแบบการสอนสอดแทรกในรายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง  เก็บภาพการอบรมมาฝากค่ะ


 
 


วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557


สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการตำแหน่งครู กศน.ตำบล
         25 สิงหาคม 2557  ครูแหม่มไปร่วมจัดทำคะแนนสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล  ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  การสอบครั้งนี้ครู ศรช. ของ กศน.อำเภอเสนาได้เป็นพนักงานราชการ 2 คน  ขอแสดงความยินดีกับครูเมย์ และครูแตมด้วยค่ะ  เก็บภาพมาฝากนะคะ

 


วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557


กศน.อำเภอเสนา สถานศึกษาพอเพียง


        21-22 สิงหาคม 2557  กศน.อำเภอเสนา ได้รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  ทั้งจากเอกสารและสภาพจริงในพื้นที่  ทั้งนี้ได้รับคำติชมและข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน  ประกอบด้วย  นายแฉล้ม นวลคำ  นายเฉลิมรัฐ พัฒน์พินิจ  นายฉัตรชัย พละเดช  ซึ่งจะได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป  เก็บภาพมาฝากค่ะ