วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562


ประชุมการจัดการระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน
        สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดการระบบและการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด  ได้รับเกียรติจาก นายนรา เหล่าวิชยา รองเลขาธิการสำนักงาน กศน. เป็นประธาน  นางสาวลัดดาวัลย์ เลิศเพ็ญเมธา อดีตผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรการอบรม  โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ  เก็บภาพมาฝากดังนี้ค่ะ

ระยะที่ 1  วันที่ 12 กรกฎาคม 2562  ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ระยะที่ 2  วันที่ 18 กรกฎาคม 2562  ที่โรงแรมเดอะคาวาลิคาซ่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 


วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562


จัดทำต้นฉบับแบบทดสอบ และข้อสอบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2562
        6 มิถุนายน 2562  ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนรายวิชาเลือก และการจัดทำข้อสอบออนไลน์ (สอบซ่อม) ภาคเรียนที่ 1/2562   ที่เก่าที่ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        11-14 มิถุนายน 2562  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนรายวิชาเลือก และการจัดทำข้อสอบออนไลน์ (สอบซ่อม) ภาคเรียนที่ 1/2562   ที่เดิมที่ไร่กุสุมา รีสอร์ท  จังหวัดสระบุรี  ช่วงเช้า เย็น และค่ำ มีเวลาพักผ่อนกับธรรมชาติสวย ๆ  เก็บภาพมาฝากค่ะ 


วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562


คลังข้อสอบกลางภาค (แบบออนไลน์)

ระดับประถมศึกษา


สค12024 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกินพท12003 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตทช11003 ศิลปศึกษาสค12022 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมืองระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6NlBp2lgsSe6asDJx0-NWTL-cDA0A4ncY-I5PmJrMMrgxJg/viewform

http://gg.gg/epbpe


ทช21003 ศิลปศึกษา
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeamF_ZO2SlnxJtnXNNkIuxvsMlXzM4uSv4cFE1kc5ei-1Pw/viewform

http://gg.gg/eop1l


สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaFL8wEf63xNuzlF4WKwTuOR2yI2RXCjjy_0cv-uL5N5zfUQ/viewform

http://gg.gg/eor8j


พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy6KDCVn-feXI79t0fV_5Prn1DcS-L2YW-mrSDKNV6B2tnoA/viewform

http://gg.gg/eorah


อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWYY_IJxRZLJAVG0mAQNNyT7uoVcIYyrkrWohPkR_3wEIsrw/viewform

http://gg.gg/eorbcระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สค31002 ศาสนาและหน้าที่พลเมืองทช31003 ศิลปศึกษาพว03031 ระบบนิเวศอช31003 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงสค03128 อยุธยาศึกษาสค32032 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์พต31001 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562


ปฐมนิเทศและประเมินระดับการรู้หนังสือ ภาคเรียนที่ 1/2562     
        2 มิถุนายน 2562  ที่อาคารอเนกประสงค์  กศน.อำเภอเสนา  จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562  มอบเกียรติบัตรนักศึกษาผู้มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างของสังคม  มอบเกียรติบัตรนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีในภาคเรียนที่ 2/2561  ปฐมนิเทศและประเมินระดับการรู้หนังสือนักศึกษาใหม่  ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2562 นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ กศน.อำเภอเสนา  เก็บภาพกิจกรรมครั้งนี้  มาฝากค่ะวันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562