วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2564

จัดการเรียนรู้ที่ กศน.ตำบล ภาคเรียนที่ 2/2563

        ภาคเรียนที่ 2/2563  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด - 19 ระรอกใหม่  กศน.อำเภอเสนาจัดการเรียนรู้วิธีเรียน กศน.  แบบออนไซต์  ออนไลน์  ออนแอร์  และออนแฮนด์  ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน 18 กลุ่ม  พร้อมปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการพัฒนา กศน.งามตาประชาชื่นใจ  เก็บภาพบางส่วนมาฝากนะคะ

วันเสาร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2564

วัดและประเมินผลภาคเรียนที่ 2/2563

        เก็บภาพการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2/2563  ของ กศน.อำเภอเสนา  มาฝากดังนี้ค่ะ

7 มีนาคม 2564  สอบ N-NET ที่สนามโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

22 มีนาคม 2564  สอบ E-Exam ที่ศูนย์สอบ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา

3-4 เมษายน 2564  สอบปลายภาคเรียน ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

8 เมษายน 2564  ตรวจกระดาษคำตอบ ที่สถาบัน กศน.ภาคกลาง

17-18 เมษายน 2564  สอบซ่อมแบบออนไลน์ ที่สนามสอบ กศน.ตำบล

19 เมษายน 2564  รายงานข้อมูลผู้จบหลักสูตรระดับ ม.ปลาย

30 เมษายน 2564  รายงานข้อมูลผู้จบหลักสูตรระดับประถมศึกษา  และระดับ ม.ต้นวันพุธที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564

รวมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ

        30 มีนาคม 2563  กศน.อำเภอเสนา  จัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  เพื่อพานักศึกษาไปร่วมงานมหกรรมเพิ่มทักษะทางวิชาการ  จัดแสดงผลงานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบหมาย  เป็นตัวแทนกลุ่มศูนย์บ้านแพนประกวดเต้น Cover  และรดน้ำขอพรผู้บริหาร  ที่ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบ้านแป้ง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เก็บภาพมาฝากนะค


 

วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2563

          21 มีนาคม 2563  กศน.อำเภอเสนา  ได้รับเกียรติจาก ผอ.วันชัย เที่ยงตรง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ภาคเรียนที่ 2/2563  เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ  วิทยากรจากวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

          และเพื่อทบทวนความรู้ในรายวิชาบังคับที่เรียนในภาคเรียนนี้ให้กับนักศึกษา  โดยการแข่งขันตอบคำถามด้วยเกม Kahoot  วิชาคณิตศาสตร์  ทักษะการขยายอาชีพ  และสุขศึกษาพลศึกษา  มีการมอบรางวัลให้กับทีมที่ชนะการแข่งขันซึ่งแต่ละ กศน.ตำบลส่งเข้าแข่งขันทีมละ 2 คน  และมอบรางวัลให้กับศึกษาที่ชนะการแข่งขันในนามผู้ร่วมแข่งขันอิสระ  ผู้ดำเนินเกมโดยคุณวรวุฒิ บัวสด  จากสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเสนา  เก็บภาพมาฝากค่ะวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564

ศึกษาเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล

        กศน.อำเภอเสนา  จัดโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา โมเดล ยุคโควิด-19”  โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ

        ระยะที่ 1  7 มีนาคม 2564  จัดอบรมเรื่อง โคก หนอง นา โมเดล  ให้กับ นศ. การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน  ที่ กศน.ตำบล  

        ระยะที่ 2  14 มีนาคม 2564  พา นศ. ที่เป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้  ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        ระหว่างเดินทางกลับ  ศึกษาโบราณสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง  วัดภูเขาทอง  และพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรด้วยค่ะ  เก็บภาพมาฝากนะคะ