วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564

 อบรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพื่อเป็นเครื่องมือการจัดการศึกษา

        20-21 กุมภาพันธ์ 2564  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู กศน. เรื่องการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อเป็นเครื่องมือการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เนื้อหาเกี่ยวกับ Google Classroom  และการรายงานผลการเรียนแบบออนไลน์  วิทยากรโดยนายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ช่วยราชการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงาน กศน.  ที่บ้านป่าริมเขื่อน รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก  เก็บภาพมาฝากนะคะวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564

 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอเสนา

        11 กุมภาพันธ์ 2564  กศน.อำเภอเสนา  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563  และขอความเห็นชอบแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564  และการจัดหาหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 2/2563  ที่ห้องประชุม กศน.อำเภอเสนา  เก็บภาพมาฝากค่ะวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

 ประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        2 - 3 กุมภาพันธ์ 2564  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้จัดโครงการประชุมเพื่อการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (focus group)  กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้บริหาร  กลุ่มที่ 2 กลุ่มครู กศน.  กลุ่มที่ 3 กลุ่มนักศึกษา กศน.   โดยแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นสิ่งที่ต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามที่ สำนักงาน กศน.  ได้ยกร่าง จำนวน 4 สมรรถนะ   ที่ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เก็บภาพมาฝากนะคะ