วันพุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557


สรุปยอดนักศึกษา กศน.อำเภอเสนา ภาคเรียนที่ 1/2557
        กศน.อำเภอเสนาเปิดรับสมัครนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2557  และได้ขยายการรับสมัครและลงทะเบียนเรียนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2557  ได้จำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,166 คน  เก็บภาพการตรวจทานความถูกต้องและสรุปยอดนักศึกษามาฝากค่ะ

แยกเอกสารการสมัครและลงทะเบียนออกเป็น 17 กศน.ตำบล

ให้ครู กศน.ตำบล ตรวจทานเอกสารกับสรุปการลงทะเบียนจากโปรแกรม IT

 
สรุปผู้สอนและผู้เรียนแต่ละ กศน.ตำบล  ภาคเรียนที่ 1/2557 ค่ะ