วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558


สอนงานกันที่ กศน.อำเภอเสนา
        16-17 เมษายน 2558  กศน.อำเภอเสนาจัดโครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอเสนา (Coaching)  ที่ห้องประชุม กศน.อำเภอเสนา  โดยให้หัวหน้างานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หัวหน้างานการศึกษาต่อเนื่อง  หัวหน้างานการเงิน  และหัวหน้างานการศึกษาตามอัธยาศัย  สอนงานให้กับครูอาสาสมัครฯ  ครู กศน.ตำบล  และครู ศรช.  เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ครบถ้วน ทันระยะเวลาที่กำหนด และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  เก็บภาพมาฝากค่ะ

 
 


วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558


ประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการ และ ทำบุญสำนักงาน
        เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558  กศน.อำเภอเสนาจัดโครงการประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการ  ทั้งภาคนักศึกษาและภาคประชาชนเพื่อปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองดี  ประกอบด้วย ร้องเพลง เรียงความ และคลิปวีดิโอค่ะ  และในวันที่ 5 มีนาคม 2558  บุคลากรและกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอเสนา  ทำบุญเลี้ยงพระเพลเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ  เก็บภาพทั้งสองงานมาฝากนะคะ

ภาพโครงการประกวดค่านิยมหลัก 12ประการค่ะ

ภาพทำบุญสำนักงานค่ะ


วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558


พระเทพทรงบุญ

เนื้อเพลง : พระเทพทรงบุญ
ผู้ประพันธ์เพลง : ครูลพ บุรีรัตน์
นักร้อง : คัฑลียา มารศรี


...ดนตรี...
...เจริญลาภ
เจริญยศ เจริญวัย
เจริญใน บุญบารมีเลิศล้ำ
สมเด็จพระเทพที่ฟ้า
ส่งมาช่วยนำ..
เจริญรอยธรรม
เจริญรอยไทย
...ด้านกวีศรีประชา
ข้าบาทไพร่ฟ้า
เทิดพระปรีชาทั่วไป
ร้อยกรองบทกลอน
ซึ้งซ่อนงานศิลป์ของไทย
แหละเป็นหลักชัย
ของนักเพลงสยาม
...เอาใจร่วม
มารวมร้อยเป็นเกลียวกลม
ทอแทนพรม
ปูรองลาดพระบาทตาม
แล้วโปรยไม้ดอกหมื่นสี
ที่พรมลาดงาม
บูชาในนามนักเพลงทุกคน
...เมื่อพระเทพสถิตใน
ขอให้ปวงภัย
จงหลบเลี่ยงไปให้พ้น
ด้วยแรงบุญญา
ด้วยพรจากฟ้าเบื้องบน
โปรดบันดาลดล
ให้พระองค์ทรงพระเจริญ
...ดนตรี...
...เอาใจร่วม
มารวมร้อยเป็นเกลียวกลม
ทอแทนพรม
ปูรองลาดพระบาทตาม
แล้วโปรยไม้ดอกหมื่นสี
ที่พรมลาดงาม
บูชาในนามนักเพลงทุกคน
...เมื่อพระเทพสถิตใน
ขอให้ปวงภัย
จงหลบเลี่ยงไปให้พ้น
ด้วยแรงบุญญา
ด้วยพรจากฟ้าเบื้องบน
โปรดบันดาลดล
ให้พระองค์ทรงพระเจริญ
**************************************************

ภาพแห่งความหลังภาพแห่งความภาคภูมิใจ

พระนครศรีอยุธยา  2542

พระนครศรีอยุธยา 2542

อ่างทอง 2536

อ่างทอง 2534