วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556


การเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ  ที่ กศน.เสนา  ภาคเรียนที่ 1/2556
        เก็บภาพบางส่วนที่ กศน.อำเภอเสนาจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 มาฝากค่ะ

        ครู กศน.ตำบล ทำการพบกลุ่มนักศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ กศน.ตำบล จำนวน 17 แห่งค่ะ

        จัดการเรียนการสอนหลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ให้กับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบหลักสูตรระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแยกเป็น 3 โซนค่ะ เพื่อสะดวกในการเดินทางของนักศึกษา แห่งแรกที่ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเสนา แห่งที่สองที่ กศน.ตำบลบ้านโพธิ์ และแห่งสุดท้ายที่ กศน.ตำบลชายนา

        จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ที่ กศน.ตำบล ด้วยโครงการต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ  เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมพลังสร้างสรรค์เยาวชนเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ ประโยชน์ของสมุนไพรในการให้ความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ รู้เท่าทันโรคไข้เลือดออก เข้าใจห่างไกลเอดส์ ชุมชนใส่ใจปลอดภัยจากไข้เลือดออก ช่วยกันใส่ใจห่างไกลไข้เลือกออก ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือกออกในชุมชน รวมพลังสร้างสรรค์เยาวชนเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ นำความรู้สู่อาเซียน สุขภาพจิตสดใสสุขภาพกายแข็งแรง และเตรียมความพร้อมลดความรุนแรงจากภัยพิบัติ