วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560


สัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบ

           12 มีนาคม 2560  กศน.อำเภอเสนาจัดโครงการเสริมสร้างความสามารถพิเศษและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ภาคเรียนที่ 2/2559  ที่ กศน.อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
                โดยได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรจากวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาแนะแนวการศึกษาต่อ  จากนั้นได้เปิดโอกาสให้แต่ละ กศน.ตำบลนำโครงงานมาประกวดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  

           ผลการประกวดโครงงานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ชนะเลิศได้แก่ “ดอกกุหลาบจากลิบบิ้น”  จาก กศน.ตำบลชายนา  รองชนะเลิศ “มารู้จักวัตถุมงคลหลวงพ่อปาน” จาก กศน.ตำบลบ้านโพธิ์ 
           ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชนะเลิศได้แก่ “ศิลปประดิษฐ์จากซองกาแฟ”  จาก กศน.ตำบลมารวิชัย  รองชนะเลิศ “ลำโพงไม้ไผ่”  จาก กศน.ตำบลบ้านกระทุ่ม  และ “ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสนามแม่เหล็ก”  จาก กศน.ตำบลเจ้าเจ็ด  เก็บภาพในงานมาฝากค่ะ 

 
 
 


วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560


พัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียน
             19 กุมภาพันธ์ 2560  กศน.อำเภอเสนาจัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียนด้านเกษตรผสมผสานและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านผู้ใหญ่ทวี ทรัพย์เจริญ  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และที่ตันแลนด์ (อิชิตัน กรีน แฟกทอรี่)  อำเภออุทัย  จังกวัดพระนครศรีอยุธยา  มีคณะครูและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  จำนวน 200 คนค่ะ  เก็บภาพมาฝากนะคะ