วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562


เดือนพฤษภากับการพัฒนางานการศึกษานอกโรงเรียน
        เก็บภาพการประชุม  อบรม  เพื่อเตรียมการสำรวจ  วางแผน  และพัฒนางานการศึกษานอกโรงเรียน  ในเดือนพฤษภาคม 2562  มาฝากดังนี้ค่ะ
8 พฤษภาคม 2562  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา ของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14 พฤษภาคม 2562  อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ (Google Form)  ที่ กศน.อำเภอเสนา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15 พฤษภาคม 2562  ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รุ่นที่ 2  ประกอบด้วย กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา  อุทัย  เสนา  บางปะหัน  บางไทร  ผักไห่  บางซ้าย  และลาดบัวหลวง
 ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

27 พฤษภาคม 2562  ประชุมวางแผนการลงทะเบียนรายวิชาเลือกภาคเรียนที่ 1/2562  ที่สำนักงาน กศน.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562


เดือนเมษากับการพัฒนาบุคลากรการศึกษานอกโรงเรียน
        เก็บภาพการพัฒนาบุคลากรการศึกษานอกโรงเรียน  ในเดือนเมษายน 2562  มาฝากดังนี้ค่ะ
        3 เมษายน 2562  อบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย รุ่นที่ 2/61  
ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  กรุงเทพพระมหานคร 
        4 เมษายน 2562  ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูล GPA/PR  ภาคเรียนที่ 2/2561  
ที่ สนง.กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9 เมษายน 2562  ประเมินครูผู้ช่วย  ที่ กศน.อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
10 เมษายน 2562  ประเมินพนักงานราชการ  ที่ กศน.อำเภอลาดบัวหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
22 เมษายน 2562  ประเมินพนักงานราชการ  ที่ กศน.อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
23 เมษายน 2562  ประเมินพนักงานราชการ  ที่ กศน.อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา