วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564

 ครูแหม่มเกษียณแล้วนะคะ

        ตามจริงครูแหม่มจะเกษียณราชการ 1 ตุลาคม 2565  แต่ขอเกษียณก่อนกำหนด 1 ปีค่ะตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2564  เก็บภาพงานเกษียณแบบนิวนอร์มอล ในภาวะการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019  ที่ผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานได้จัดให้มาทันทึกไว้ในความทรงจำค่ะ

17 กันยายน 2564  งานเกษียณ  ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

27 กันยายน 2564  งานเกษียณ  ที่ กศน.อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กระเป๋าที่ระลึกเกษียณ  ครูแหม่มตั้งใจสั่งทำเพื่อมอบให้กับเพื่อนร่วมงาน  เครือข่าย  และญาติพี่น้องค่ะ

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564

สถิติผู้เรียน ผู้จบ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ กศน.อำเภอเสนา

 ระดับประถมศึกษา

เรียนรู้ออนไลน์ 

        จัดทำเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ไม่สามารถมาพบกลุ่มได้อย่างสม่ำเสมอ  ให้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ระดับประถมศึกษา


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปฐมนิเทศนักศึกษา
หนังสือเรียน

ระดับประถมศึกษา

พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

อช11003 การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน

ทช11003 ศิลปศึกษา

สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

สค12022 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

ทช21003 ศิลปศึกษา

สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2
"image.png" อัปโหลดไม่สำเร็จ TransportError: There was an error during the transport or processing of this request. Error code = 103, Path = /_/BloggerUi/data/batchexecute

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พต31001 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

อช31003 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

ทช31003 ศิลปศึกษา

สค31002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

สค03128 อยุธยาศึกษา

สค32032 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3


แบบประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ระดับประถมศึกษา

พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

อช11003 การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน

ทช11003 ศิลปศึกษา

สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

สค12022 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

ทช21003 ศิลปศึกษา

สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2
"image.png" อัปโหลดไม่สำเร็จ TransportError: There was an error during the transport or processing of this request. Error code = 103, Path = /_/BloggerUi/data/batchexecute

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พต31001 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

อช31003 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง


ทช31003 ศิลปศึกษา

สค31002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

สค03128 อยุธยาศึกษา

สค32032 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3

บทเรียนออนไลน์

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหนังสือเรียน

ระดับประถมศึกษา

พค11001 คณิตศาสตร์

อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ

ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา

อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ

สค12021 การเงินเพื่อชีวิต 1


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พค21001 คณิตศาสตร์

อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ

ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา

อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ

สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2
"image.png" อัปโหลดไม่สำเร็จ TransportError: There was an error during the transport or processing of this request. Error code = 103, Path = /_/BloggerUi/data/batchexecute


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พค31001 คณิตศาสตร์

อช31002 ทักษะการขยายอาชีพ

ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา

ทร02006 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

อช32001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ

สค32029 การเงินเพื่อชีวิต 3

แบบประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ระดับประถมศึกษา

พค11001 คณิตศาสตร์

อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ

ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา

อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ

สค12021 การเงินเพื่อชีวิต 1


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พค21001 คณิตศาสตร์

อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ

ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา

อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ

สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พค31001 คณิตศาสตร์

อช31002 ทักษะการขยายอาชีพ

ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา

ทร02006 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

อช32001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ

สค32029 การเงินเพื่อชีวิต 3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 ระดับประถมศึกษา


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

https://drive.google.com/file/d/1RTo1osGlkZwEGq7ZT4QFCyLniTo1cthA/view?usp=sharing

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

https://drive.google.com/file/d/1LMCbRjBQHzSF8FYKqcVQ1GAJYKSVD2sk/view?usp=sharing


หนังสือเรียน

ระดับประถมศึกษา 

ทร11001 ทักษะการเรียนรู้
https://drive.google.com/file/d/1GmDR_aXWdqgFzrcUXLtGjrTuT-T4sPcL/view?usp=sharing


พท11001 ภาษาไทย
http://203.159.251.144/pattana/download/g.6/g6.1%20%20book%2042/7.%20thai%2011001.pdf

http://online.pubhtml5.com/qozy/cucu/


ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง
http://203.159.251.144/pattana/download/g.6/g6.1%20%20book%2042/28.%20economy%2011001.pdf

http://online.pubhtml5.com/qozy/ldxp/


พว12010 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1
http://203.159.251.144/pattana/download/g.6/17.electricity/electricity%201,2,3/1..pdf

http://online.pubhtml5.com/qozy/ptuq/


พว12011 วัสดุศาสตร์ 1
http://203.159.251.144/pattana/download/g.6/20.material/material%201,2,3/1..PDF

http://online.pubhtml5.com/qozy/yszm/


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ทร21001 ทักษะการเรียนรู้
http://203.159.251.144/pattana/download/g.6/g6.1%20%20book%2042/2.%20skill%2021001.pdf

https://online.pubhtml5.com/qozy/pkhl/


พท21001 ภาษาไทย
http://203.159.251.144/pattana/download/g.6/g6.1%20%20book%2042/8.%20thai%2021001.pdf

https://online.pubhtml5.com/qozy/yrti/


ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง
http://203.159.251.144/pattana/download/g.6/g6.1%20%20book%2042/29.%20economy%2021001.pdf

https://online.pubhtml5.com/qozy/fiao/


พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2
http://203.159.251.144/pattana/download/g.6/17.electricity/electricity%201,2,3/2..pdf

https://online.pubhtml5.com/qozy/rdhb/


พว22003 วัสดุศาสตร์ 2
http://203.159.251.144/pattana/download/g.6/20.material/material%201,2,3/2..PDF

https://online.pubhtml5.com/qozy/gtii/


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทร31001 ทักษะการเรียนรู้
http://203.159.251.144/pattana/download/g.6/g6.1%20%20book%2042/3.%20skill%2031001.pdf

https://online.pubhtml5.com/qozy/vtar/


พท31001 ภาษาไทย
http://203.159.251.144/pattana/download/g.6/g6.1%20%20book%2042/9.%20thai%2031001.pdf

https://online.pubhtml5.com/qozy/hhlc/


ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง
http://203.159.251.144/pattana/download/g.6/g6.1%20%20book%2042/30.%20economy%2031001.pdf

https://online.pubhtml5.com/qozy/cdsp/

พว32023 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3
http://203.159.251.144/pattana/download/g.6/17.electricity/electricity%201,2,3/3..pdf

https://online.pubhtml5.com/qozy/nhbh/


สค02015 อาเซี่ยนศึกษา
http://ras.tdc.mi.th/education%20book/asean_all_web.pdf

https://online.pubhtml5.com/qozy/woja/


ทช33098 กัญชาและกัญชงศึกษาเพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด 
 https://drive.google.com/file/d/1c_bmkbbOqyiXv86yWld_Cq4fVcqkkeB7/view

https://online.pubhtml5.com/qozy/lazt/แบบประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ระดับประถมศึกษา 
 
ทร11001 ทักษะการเรียนรู้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw6QUwr8XAbpLtLyorSu3q0TqGcxoLDIs6C0LMbqoe8BowhA/viewformระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ทร21001 ทักษะการเรียนรู้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC4IZjOdXsQ9CW9NjUeUONPsqjDc7_iuhTRBaQ-U1cGw1iug/viewform

พท21001 ภาษาไทย
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV_2a47fYhC8DDgeSMnSgKOR49YgjD6RBJVPs6vFZWAstP2A/viewform?fbzx=-7465260377641088350


ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9eqRQ52ldNlcz-xqjB5iV6AtFqfjWRVB7WpCRPPjRyPQrxg/viewform


พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceD5uwBX9kYa4ZaU8IX9EUALBoJpcM36pWBGBBraG-LiQ6Hw/viewform?vc=0&c=0&w=1


พว22003 วัสดุศาสตร์ 2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH5XRlcssJSOqJ8XkPGRdox3qu9QWwXPasAHqgqxir9xXd9g/viewform

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  
ทร31001 ทักษะการเรียนรู้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2s9fribDgrXy91ujTY_mJ_J4BJqoLKDEP6zyIuha3JKCsSw/viewform


พท31001 ภาษาไทย
https://docs.google.com/forms/d/1WMmW-za9UK81Fh4NDVmBxm1eoic2qfNZGvXBjYE6mzk/viewform?edit_requested=true


ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb5oftdJqSoZpZ3hJ7eoPTdw1uQNU7awkxK_j08j5UMk0lVg/viewform


พว32023 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf59t80ZwLo926jCiM5HP0BBNyr0ZPXnS0hjK9tpTLrEx4qFw/viewform


สค02015 อาเซี่ยนศึกษา
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPDbIg98a5uwzyMkCFej22PtsGnxNaovbDXW8gdWXisPZgdQ/viewform


ทช33098 กัญชาและกัญชงศึกษาเพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด 
https://docs.google.com/forms/d/1oHmva-_3Vp5x41wWhZePjpTk45aWeUc_rbMMmfmJXtk/viewform?edit_requested=true

 
 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ระดับประถมศึกษา 


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

https://drive.google.com/file/d/1L0rgMEKdfrZ049xbHzu3kNNguK181LVQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1mRChJvrHIhXOHUNHtYxHTVGqC8tnmLRg/view?usp=sharing


หนังสือเรียน

ระดับประถมศึกษา

พว11001 วิทยาศาสตร์
http://203.159.251.144/pattana/download/g.6/24.%20E-book%2042/10..exe

อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ
http://203.159.251.144/pattana/download/g.6/24.%20E-book%2042/19..exe

สค11001 สังคมศึกษา
http://203.159.251.144/pattana/download/g.6/24.%20E-book%2042/34..exe

สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
http://203.159.251.144/pattana/download/g.6/24.%20E-book%2042/40..exe

สค12024 ประวัติศาสตร์ชาติไทย
http://203.159.251.144/pattana/download/g.6/22.%20History/History%201,2,3/1..pdf

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

พว21001 วิทยาศาสตร์
http://203.159.251.144/pattana/download/g.6/24.%20E-book%2042/11..exe

อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ
http://203.159.251.144/pattana/download/g.6/24.%20E-book%2042/20..exe

สค21001 สังคมศึกษา
http://203.159.251.144/pattana/download/g.6/24.%20E-book%2042/35..exe

สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
http://203.159.251.144/pattana/download/g.6/24.%20E-book%2042/41..exe

สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย
http://203.159.251.144/pattana/download/g.6/22.%20History/History%201,2,3/2..pdf

สค23064 หลวงพ่อปานวัดบางนมโค
https://drive.google.com/file/d/1_LjiV7UgNKXZEaif5ySIt82IstX68ucn/view?usp=sharing

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

พว31001 วิทยาศาสตร์
http://203.159.251.144/pattana/download/g.6/24.%20E-book%2042/12..exe

อช31001 ช่องทางการขยายอาชีพ
http://203.159.251.144/pattana/download/g.6/24.%20E-book%2042/21..exe

สค31001 สังคมศึกษา
http://203.159.251.144/pattana/download/g.6/24.%20E-book%2042/36..exe

สค31003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
http://203.159.251.144/pattana/download/g.6/24.%20E-book%2042/42..exe

สค32034 ประวัติศาสตร์ชาติไทย
http://203.159.251.144/pattana/download/g.6/22.%20History/History%201,2,3/3..pdf

อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์
https://drive.google.com/file/d/1xrKImgUituRlem0qBwWV9YBOLz8BdTJQ/view?usp=sharing

พว03031 ระบบนิเวศ
https://drive.google.com/file/d/1MkXcjg5ifWgJ-PMdu3q2hP_5NFEUhlvO/view?usp=sharing


แบบประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง


ระดับประถมศึกษา

พว11001 วิทยาศาสตร์
https://forms.gle/yi5NtQUNwE4xrLMu5
http://gg.gg/frd2v


อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ
https://forms.gle/kXK3QqvnradBtfEz6
http://gg.gg/frd3z


สค11001 สังคมศึกษา
https://forms.gle/yXRp3ESUx3Lrxcmp8
http://gg.gg/frcxzสค11001 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
https://forms.gle/QdBSegtFZhnSzti99
http://gg.gg/frd4s


สค12024 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

พว21001 วิทยาศาสตร์


อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ


สค21001 สังคมศึกษา


สค21001 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม


สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย


สค23064 หลวงพ่อปานวัดบางนมโค


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พว31001 วิทยาศาสตร์


อช31001 ช่องทางการขยายอาชีพ


สค31001 สังคมศึกษา


สค31003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม


สค32034 ประวัติศาสตร์ชาติไทย


พว03031 ระบบนิเวศ


อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์