วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560


ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอเสนา  ภาคเรียนที่ 2/2560
        19 พฤศจิกายน 2560  กศน.อำเภอเสนาจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้  ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ที่อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเสนา  มีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างของสังคมที่ได้รับการคัดเลือกมาจาก กศน.ตำบล  มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นในภาคเรียนที่ 1/2560  ระดับการศึกษาละ 3 รางวัล  และปฐมนิเทศนักศึกษา  เก็บภาพนักศึกษาสาวน้อยที่เข้าร่วมทุกกิจกรรมและมาก่อนใครทุกครั้งมาฝากค่ะ
แบบประเมินคุณธรรม (เพิ่มกลุ่มที่ 4)

วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


รับนโยบายและวางแผนการดำเนินงาน
        เก็บภาพการเข้าร่วมประชุม  จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มาฝากเล็กๆ น้อยๆ นะคะ

        11 ตุลาคม 2560  เจ้าหน้าที่งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เข้าร่วมประชุมวางแผนการลงทะเบียนเรียน  และแนวทางการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 2/2560  ที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ    

        30 ตุลาคม 2560  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน  ร่วมกันตรวจไขว้เอกสารการจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ภาคเรียนที่ 1/2560  (กศน.อำเภอเสนาตรวจไขว้กับ กศน.อำเภอบางซ้าย)  ที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ 
  
        13 พฤศจิกายน 2560  เข้าร่วมประชุมตามโครงการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2561  ที่โรงแรมคลาสสิคคามิโอ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ


วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


วันที่ต้องรำลึกแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่
        เก็บภาพร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  ที่วัดสามกอ  อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  24-27 คุลาคม 2560  มาฝากดังนี้ค่ะ

จิตน่ะอาสา  แต่กายไม่ค่อยจะอาสา 
 
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศที่พระองค์พระราชทาน

ทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง

25 พฤศจิกายน 2560  ชมนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ


วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560


วัดผลประเมินผล  ภาคเรียนที่ 1/2560
        เก็บภาพเล็กๆ น้อยๆ  ของการสอบ N-NET  วันที่ 27 สิงหาคม 2560  สอบปลายภาคเรียน  วันที่ 16-17 กันยายน 2560  สอบ E-Exam  วันที่ 20 กันยายน 2560  ตรวจกระดาษคำตอบ 23 กันยายน 2560  ประกาศผลสอบ  สอบซ่อม  และลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า  วันที่ 1 ตุลาคม 2560  มาฝากค่ะ
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560


ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กศน.  ภาคเรียนที่ 1/2560
        10 กันยายน 2560  กศน.อำเภอเสนา  จัดโครงการเสริมสร้างความสามารถพิเศษและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ  ภาคเรียนที่ 1/2560  ที่อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเสนา  เก็บภาพมาฝากนะคะ  
        ตอนเช้าได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบกลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
        ตอนสายจัดประกวดโครงงานของนักศึกษาที่แต่ละกลุ่มนักศึกษาได้คัดเลือกส่งเข้าประกวด  โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะครูจาก กศน.อำเภอผักไห่มาเป็นคณะกรรมการตัดสิน  ครั้งนี้รางวัลชนะเลิศอันดับ อันดับ และอันดับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เป็นของ กศน.ตำบลมารวิชัย  กศน.ตำบลชายนา  และ กศน.ตำบลเจ้าเสด็จ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กศน.ตำบลเจ้าเจ็ด  ศรช.อำเภอ  และ กศน.ตำบลบ้านโพธิ์  ระดับประถมศึกษา กศน.ตำบลสามกอค่ะ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560


ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
        6 สิงหาคม 2560  บุคลากร กศน.อำเภอเสนา  พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา  นักศึกษา  และประชาชนที่มีจิตศรัทธา  ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อหาทุนในการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์  และจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการศึกษา  โดยมีท่านเจ้าอาวาสวัดแก้วสุวรรณเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และนายอำเภอเสนาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส  เก็บบุญเก็บภาพมาฝากนะคะ

 
 

    

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560


เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
        22-23 กรกฏาคม 2560  กศน.อำเภอเสนาจัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้กับนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ  มีผู้ร่วมโครงการจำนวน 150 คน  ที่กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา  ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  จังหวัดลพบุรี  เก็บภาพมาฝากค่ะ