วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563

แนะแนวการศึกษาต่อ และประกวดเรียงความ
        1 มีนาคม 2563  กศน.อำเภอเสนา  จัดโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษและปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ภาคเรียนที่ 2/2562  กิจกรรมประกอบด้วย  1. แนะแนวการศึกษาต่อ  เพื่อให้นักศึกษาได้มีทางเลือกในการศึกษาต่อที่สูงขึ้น  วิทยากรจากโรงเรียนอโยธยาบริหารธุรกิจ  2. ประกวดเรียงความ  เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน  ให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย  คณะกรรมการตัดสินจากโรงเรียนเซ็นจอห์นบัปติส  3. จัดมอบถังขยะรักษ์โลกให้กับ กศน.ตำบล  นำไปใช้และขยายสู่ชุมชนต่อไป  เพื่อการทำลายขยะเปียกให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม  โดยจัดที่อาคารเอนกประสงค์ กศน.อำเภอเสนา  เก็บภาพมาฝากนะคะ


วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

ค่ายอาสายุวกาชาดจิตอาสาเพื่อสังคม

        25-26 มกราคม 2563  กศน.อำเภอเสนา  จัดโครงการอาสายุวกาชาดจิตอาสาเพื่อสังคม  ให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านสาธารณสุข  เพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือตนเอง คนในครอบครัวและชุมชนต่อไป  ที่ค่ายลูกเสือพนิดา  จังหวัดสุพรรณบุรี  ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรซึ่งให้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน  จากกองพันทหารบกที่ 17 ค่ายสุรสีห์  และเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี    เก็บภาพมาฝากค่ะ