วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2556


เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ  กศน.อำเภอเสนา
        ช่วงปิดภาคเรียนคณะครูทุกท่านของ  กศน.อำเภอเสนา  ได้ทำการรับสมัครนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 ค่ะ  พร้อมกับจัดทำแผนการเรียนรู้  และเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาเลือก จำนวน 8 รายวิชาด้วยค่ะ  เมื่อเปิดภาคเรียนแล้วได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษา  ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2556  เก็บภาพมาฝากนะคะ

        ต้นฉบับเอกสารประกอบการเรียนการสอนค่ะ  รายวิชาประเทศไทยกับภัยธรรมชาติ  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง  ประวัติประเทศมหาอำนาจและบุคคลสำคัญของโลก  เศรษฐศาสตร์ชุมชน  พลังงานทดแทนและสภาวะโลกร้อน  การอ่านเพื่อการสื่อสารตลอดชีวิต  ภาษาไทยเชื่อมมิตรภาพ  และระบบนิเวศ

        สรุปจำนวนผู้สอนและผู้เรียน  การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ค่ะ

        พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมพื้นฐาน 9 ประการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  และการสอนปรับสภาพพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ โดยคุณครูนักรบ  ฤทธิสาร ค่ะ


วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556


ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
        กศน.อำเภอเสนา นำโดย ผอ.พานิช ศรีงาม พร้อมด้วยหัวหน้างานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ หัวหน้างานการศึกษาต่อเนื่อง หัวหน้างานการศึกษาตามอัธยาศัย และเจ้าหน้าที่แผนงาน  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่โรงแรมบ้านสวนฝน จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2556  จัดโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีนายปราโมทย์ ด้วงอิ่ม ผอ.กลุ่มแผนงานสำนักงาน กศน. เป็นวิทยากร  ซึ่งแผนที่ได้ครั้งนี้นอกจากจะรองรับภาระงานตามบทบาทหน้าที่แล้ว(ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย)  ยังสอดคล้องกับสภาพความต้องการของชุมชน(แผนพัฒนาจังหวัด)  และนโยบายเร่งด่วนด้วยค่ะ(ส่งเสริมการอ่านและเพิ่มอัตราการรู้หนังสือของคนไทย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มคุณภาพการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบ ยกระดับการฝึกอบรมอาชีพและศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)  เก็บภาพเล็กๆ น้อยๆ ระหว่างการประชุมมาฝากนะคะวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556


การเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ  ที่ กศน.เสนา  ภาคเรียนที่ 1/2556
        เก็บภาพบางส่วนที่ กศน.อำเภอเสนาจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 มาฝากค่ะ

        ครู กศน.ตำบล ทำการพบกลุ่มนักศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ กศน.ตำบล จำนวน 17 แห่งค่ะ

        จัดการเรียนการสอนหลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ให้กับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบหลักสูตรระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแยกเป็น 3 โซนค่ะ เพื่อสะดวกในการเดินทางของนักศึกษา แห่งแรกที่ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเสนา แห่งที่สองที่ กศน.ตำบลบ้านโพธิ์ และแห่งสุดท้ายที่ กศน.ตำบลชายนา

        จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ที่ กศน.ตำบล ด้วยโครงการต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ  เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมพลังสร้างสรรค์เยาวชนเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ ประโยชน์ของสมุนไพรในการให้ความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ รู้เท่าทันโรคไข้เลือดออก เข้าใจห่างไกลเอดส์ ชุมชนใส่ใจปลอดภัยจากไข้เลือดออก ช่วยกันใส่ใจห่างไกลไข้เลือกออก ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือกออกในชุมชน รวมพลังสร้างสรรค์เยาวชนเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ นำความรู้สู่อาเซียน สุขภาพจิตสดใสสุขภาพกายแข็งแรง และเตรียมความพร้อมลดความรุนแรงจากภัยพิบัติ  


วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2556


วัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
        กศน.อำเภอเสนาได้ดำเนินการวัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”  โดยสอบ N-NET เมื่อวันที่ 25 สิงหาค 2556 จำนวน 6 ห้อง  สอบปลายภาคเรียน วันที่ 14 กันยายน 2556 จำนวน 22 ห้อง วันที่ 15 กันยายน 2556 จำนวน 25 ห้อง  กำหนดประกาศผลการเรียนวันที่ 29 กันยายน 2556  จะสอบซ่อมวันที่ ตุลาคม 2556  และประกาศผลการสอบซ่อมวันที่ 13 ตุลาคม 2556  เก็บภาพการสอบมาฝากค่ะ

ท่านมนตรี ลิมาภิรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคุณนริศรา
เลิศวิไล
 
มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ N-NET  โดยท่านชาญศักดิ์  สามสี หัวหน้าสนามสอบ
ได้พาตรวจเยี่ยมค่ะ

 สอบปลายภาคเรียนปีนี้ ท่านสุรีรัตน์ ดียิ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังกวัดพระนครศรีอยุธยา และคุณรัชนี ทัดกลิ่น ได้มาตรวจเยี่ยมในวันที่ 14 กันยายน 2556
    
คุณมนัส พุ่มฉัตร กรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอเสนาก็มาตรวจเยี่ยมในวันที่
15 กันยายน 2556 
ซึ่งท่านพานิช ศรีงาม รองประธานกรรมการสนามสอบ ได้พาชมห้องสอบด้วยค่ะ  


วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556


จิตอาสาพัฒนาอาคารอเนกประสงค์
         เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2556  คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรนักศึกษา คณะครู และนักศึกษาของ กศน.อำเภอเสนา  ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาอาคารอเนกประสงค์ค่ะ  เพื่อหาทุนพัฒนาอาคารอเนกประสงค์ของ กศน.อำเภอเสนาให้พร้อมใช้สำหรับจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนยิ่งขึ้น  เก็บภาพบางมุมมาฝากนะคะ       วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556


จัดทำเครื่องมือวัดผลการเรียน
        กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำเครื่องมือวัดผลการเรียน  ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2556  ที่โรงแรมบ้านสวนฝน รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี  มีบุคลากรจากทุก กศน.อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมโครงการ  เพื่อคัดเลือก ตรวจทาน และจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือก และแบบทดสอบซ่อมรายวิชาบังคับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  เก็บภาพมาฝากค่ะ
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556


คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอเสนาหมดวาระ
        เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556  กศน.อำเภอเสนาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ที่ห้องประชุม กศน.อำเภอเสนา  โดยเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 10:00 น. วาระการประชุมประกอบด้วย การรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา แนวทางการดำเนินงานต่อไปในปีงบประมาณ 2556 การจัดหาทุนพัฒนาอาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเสนา และการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่เนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาชุดปัจจุบันหมดวาระ  ปิดประชุมเวลา 12:00 น.
วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556ค่ายลูกเสือเพื่อจิตอาสา
        ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2556  กศน.อำเภอเสนาได้จัดโครงการค่ายลูกเสือเพื่อจิตอาสา ที่ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้นำแนวทางของลูกเสือไปพัฒนาชุมชนสังคม และเพื่อเพิ่มคุณวุฒิให้กับคุณครูที่ผ่านการอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นสูงค่ะ  ผู้ร่วมโครงการประกอบด้วยคณะครูและวิทยากร 23 คน นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ 150 คน  เก็บภาพการเรียนรู้ร่วมกันของคณะครูและนักศึกษามาฝากนะคะ

        25 กรกฎาคม 2556  คณะครูและวิทยากรรวม 5 คน ไปสำรวจเส้นทางและค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีค่ะ   

        5 กรกฎาคม 2556  พิธีเปิดค่ายลูกเสือโดยท่านสุรีรัตน์  ดียิ่ง รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เสร็จพิธีเปิดก็เริ่มฝึกอบรมค่ะ ด้วยการเปิดกองลูกเสือ  เข้าฐานความรู้เกี่ยวกับจิตอาสา  ฝึกสวนสนาม  ประชุมกอง  และเดินทางไกลเข้าฐานกฎลูกเสือ(ในความมืด)

        กรฎาคม 2556  เริ่มด้วยกายบริหาร  ตรวจที่พัก  ฝึกกิจกรรมหน้าเสาธง ฝึกสำรวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาชุมชน  ฝึกเขียนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนสังคมและมอบหมายใบงานต่อเนื่อง(ให้กลับไปทำที่ กศน.ตำบลค่ะ)  ฐานผจญภัย  และกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ  (ในวันนี้มีพิธีตรวจกองลูกเสือให้กับคณะครู 4 คน ที่ผ่านการอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นสูงด้วยค่ะ)  

        7 กรกฎาคม 2556  กายบริหาร  ตรวจที่พัก  ฝึกระเบียบแถว  เข้าฐานเงื่อนเชือก  มอบวุฒิบัตร  ปิดค่ายลูกเสือโดยท่านพานิช  ศรีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเสนา และพักผ่อนก่อนกลับบ้านที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยด้วยค่ะ 


วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556