วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560


เข้าวัดฝึกปฏิบัติธรรม
               10-11 มิถุนายน  2560  กศน.อำเภอเสนาจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ  ภาคเรียนที่ 1/2560  ที่วัดเกาะแก้ว  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อให้คณะครูและนักศึกษาได้เรียนรู้การปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมอันดีและฝึกปฏิบัติธรรมสมควรแก่ฐานะของแต่ละคน  ซึ่งวัดนี้เคยเป็นสถานที่ตั้งทัพพระยาตากก่อนการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ค่ะ  เก็บภาพมาฝากนะคะ    

 
 


วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560


สืบสานประเพณีไหว้ครู 2560
               4 มิถุนายน  2560  กศน.อำเภอเสนาจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560  มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม  มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีในภาคเรียนที่ 2/2559  และปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่ภาคเรียนที่ 1/2560  เก็บภาพมาฝากค่ะวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560


รับการนิเทศจากกลุ่มลุ่มเจ้าพระยา
               24 พฤษภาคม 2560  กลุ่มศูนย์ลุ่มเจ้าพระยามานิเทศงานการศึกษานอกโรงเรียน  ที่ กศน.อำเภอเสนา  ตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นปี 2560  ได้แก่ศูนย์ดิจิทอลชุมชน  ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย  ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต  แผนการเรียนรู้รายบุคคล  การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  และการส่งเสริมการอ่าน  คณะนิเทศประกอบด้วย ผอ.สนง.กศน.จังหวัดนนทบุรี  ผอ.กศน.อำเภอบางบัวทอง  ศน.จังหวัดนนทบุรี  และ ศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ  เก็บภาพบรรยากาศการนิเทศครั้งนี้มาฝากนะคะ