วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557


หลักสูตรการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนรู้
        เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557  บุคลากรของ กศน.อำเภอเสนา  เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รุ่นที่ 1  ที่ห้องประชุมวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม  วิทยากรโดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา  เก็บภาพมาฝากค่ะ


 

 

 


วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557


เดือนตุลาคม 2557 กับงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ กศน.อำเภอเสนา
        ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2557  งานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ กศน.อำเภอเสนาคึกคักค่ะ  ทั้งจัดทำหลักฐานการศึกษาของผู้ที่จบหลักสูตร  รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  และเตรียมวางแผนการจัดกิจกรรมเมื่อเปิดภาคเรียนที่ 2/2557  เก็บภาพมาฝากนะคะ

        จัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตร และผลการประเมินคุณธรรม  ให้กับผู้จบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา จำนวน 16 คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 32 คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 121 คน  เพื่อนัดมอบให้กับนักศึกษาเมื่อวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2557 ค่ะ  (แบ่งมารับวันละ 4--5 กศน.ตำบล)


        จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ และเอกสารการรับสมัครและลงทะเบียน  สนับสนุนครู กศน.ตำบลในการรับสมัครขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2557  พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลนักศึกษาในโปรแกรม IT  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2557  สรุปยอดนักศึกษาจำนวน 1,029 คน

        วางแผนและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบภาคเรียนที่ 2/2557  ให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ รองรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร


วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557


มอบเกียรติบัตร ปฐมนิเทศ ปรับพื้นฐานการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
        23 พฤศจิกายน 2557  กศน.อำเภอเสนา  ได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาผู้มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม  จำนวน 18 คน  ที่แต่ละ กศน.ตำบลได้คัดเลือกมา  และให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิต  โดยผู้อำนวยการพานิช ศรีงาม  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2/2557  โดยครูวันดี วรรณธนะ  และปรับพื้นฐานการเรียนรายวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน  วิทยากรโดยคุณวินัย บุญรอด  เก็บภาพกิจกรรมบางส่วนมาฝากค่ะ 


 
 
 
 


วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557


จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558
        17-19 พฤศจิกายน 2557  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเสนา พร้อมด้วยหัวหน้างานการศึกษาพื้นฐาน หัวหน้างานการศึกษาต่อเนื่อง หัวหน้างานการศึกษาตามอัธยาศัย และงานแผนงาน  ได้ไปร่วมประชุมตามโครงการประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558  จัดโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐมค่ะ  เก็บภาพมาฝากนะคะ

 
 
ภาพจากห้องประชุมค่ะ  

ภาพผ่อนคลายยามเย็นและยามเช้าค่ะ  
(พระศรีศากยะทศพลญาณ  มหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฏกหินอ่อน  และพระอาทิตย์ขึ้นที่นครปฐม)