วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556


คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอเสนาหมดวาระ
        เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556  กศน.อำเภอเสนาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ที่ห้องประชุม กศน.อำเภอเสนา  โดยเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 10:00 น. วาระการประชุมประกอบด้วย การรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา แนวทางการดำเนินงานต่อไปในปีงบประมาณ 2556 การจัดหาทุนพัฒนาอาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเสนา และการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่เนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาชุดปัจจุบันหมดวาระ  ปิดประชุมเวลา 12:00 น.
วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556ค่ายลูกเสือเพื่อจิตอาสา
        ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2556  กศน.อำเภอเสนาได้จัดโครงการค่ายลูกเสือเพื่อจิตอาสา ที่ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้นำแนวทางของลูกเสือไปพัฒนาชุมชนสังคม และเพื่อเพิ่มคุณวุฒิให้กับคุณครูที่ผ่านการอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นสูงค่ะ  ผู้ร่วมโครงการประกอบด้วยคณะครูและวิทยากร 23 คน นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ 150 คน  เก็บภาพการเรียนรู้ร่วมกันของคณะครูและนักศึกษามาฝากนะคะ

        25 กรกฎาคม 2556  คณะครูและวิทยากรรวม 5 คน ไปสำรวจเส้นทางและค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีค่ะ   

        5 กรกฎาคม 2556  พิธีเปิดค่ายลูกเสือโดยท่านสุรีรัตน์  ดียิ่ง รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เสร็จพิธีเปิดก็เริ่มฝึกอบรมค่ะ ด้วยการเปิดกองลูกเสือ  เข้าฐานความรู้เกี่ยวกับจิตอาสา  ฝึกสวนสนาม  ประชุมกอง  และเดินทางไกลเข้าฐานกฎลูกเสือ(ในความมืด)

        กรฎาคม 2556  เริ่มด้วยกายบริหาร  ตรวจที่พัก  ฝึกกิจกรรมหน้าเสาธง ฝึกสำรวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาชุมชน  ฝึกเขียนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนสังคมและมอบหมายใบงานต่อเนื่อง(ให้กลับไปทำที่ กศน.ตำบลค่ะ)  ฐานผจญภัย  และกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ  (ในวันนี้มีพิธีตรวจกองลูกเสือให้กับคณะครู 4 คน ที่ผ่านการอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นสูงด้วยค่ะ)  

        7 กรกฎาคม 2556  กายบริหาร  ตรวจที่พัก  ฝึกระเบียบแถว  เข้าฐานเงื่อนเชือก  มอบวุฒิบัตร  ปิดค่ายลูกเสือโดยท่านพานิช  ศรีงาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเสนา และพักผ่อนก่อนกลับบ้านที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยด้วยค่ะ