วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558


เตรียมและสอบภาคเรียนที่ 2/2557
        ก่อนสิ้นภาคเรียนที่ 2/2557  กศน.อำเภอเสนาได้จัดโครงการเติมเต็มความรู้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์  ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558  ดำเนินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET)  ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558  และสอบปลายภาคเรียน  ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2558  เก็บภาพในแต่ละกิจกรรมมาฝากนะคะ          

        โครงการเติมเต็มความรู้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ค่ะ  เพื่อให้นักศึกษาที่คาดว่าจะจบมีความพร้อมสำหรับการสอบและมีผลการเรียนดีขึ้น  จัดที่ กศน.อำเภอเสนา

        สอบประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ค่ะ  ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์"  มีท่านผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาตรวจเยี่ยม

        สอบปลายภาคเรียนค่ะ  ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”  ภาพที่4 ซ้ายมือ (นับจากบนลงล่าง)  ท่านผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเสนาสอบถามเหตุผลในการมาเรียนนักศึกษากลุ่มสูงวัย  ได้รับคำตอบน่ารักๆ เลยนำมาฝาก  "เมื่อก่อนอยากเรียนแต่ไม่มีโอกาสตอนนี้มีโอกาสแล้วจึงมาเรียน"  และ  "อยากให้เด็กๆ ที่มีความพร้อมแต่ไม่สนใจที่จะเรียนได้ดูเป็นแบบอย่าง"...เอ! แล้วเด็กๆ จะคิดได้กันใหมน๊า?


สอบซ่อมค่ะ  ที่อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเสนาวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558


เรียนรู้กระบวนทัศน์ เที่ยวงานวัดสนุกสนาน จังหวัดกาญจนบุรี
        4-6  กุมภาพันธ์ 2558  บุคลากรของ กศน.อำเภอเสนา  เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ”ยุทธศาสตร์และกระบวนทัศน์การจัดการเรียนการสอนของ กศน.ตำบล”  จัดโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่จังหวัดกาญจนบุรี  เก็บภาพความสนุกสนานมาฝากค่ะ   

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558


ประกวดโครงงาน
        2 กุมภาพันธ์ 2558  กศน.อำเภอเสนาจัดประกวดโครงงานของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ  โดย กศน.ตำบลคัดเลือกส่งมาประกวด กศน.ตำบลละ 1 โครงงาน  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 รวม 16 โครงงาน จาก 17 ตำบลค่ะ  เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักคิดในเชิงสร้างสรรค์  เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  และฝึกการนำเสนอผลงาน  ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะครู กศน.อำเภอวังน้อยมาเป็นคณะกรรมการตัดสินนะคะ  เก็บภาพมาฝากค่ะ

        4 ภาพจากบนลงล่างนะคะ  (ภาพแรก)รางวัลที่ 3 ไฟแสนสวยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จาก กศน.ตำบลสามกอ  (ภาพสอง)รางวัลที่ 3 พลังงานล่อแมลงแปลงนา จาก กศน.ตำบลดอนทอง  (ภาพสาม)รางวัลที่ 2 เตาชีวมวล จาก กศน.ตำบลเจ้าเจ็ด (ภาพสุดท้าย)รางวัลที่ 1 ไฟฟ้าจากโซลาเซล จาก กศน.ตำบลบ้านแถว