วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555

รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2555


ระดับประถมศึกษา  ทักษะการเรียนรู้(ทร11001)  ภาษาไทย(พท11001) วิทยาศาสตร์(พว11001)  ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ(อช11001)  เศรษฐกิจพอเพียง(ทช11001)


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ทักษะการเรียนรู้(ทร21001)  ภาษาไทย(พท21001) วิทยาศาสตร์(พว21001)  ช่องทางการพัฒนาอาชีพ(อช21001)  เศรษฐกิจพอเพียง(ทช21001)


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ทักษะการเรียนรู้(ทร31001)  ภาษาไทย(พท31001) วิทยาศาสตร์(พว31001)  ช่องทางการขยายอาชีพ(อช31001)  เศรษฐกิจพอเพียง(ทช31001)  ศิลปศึกษา(ทช31003)
รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2555  กศน.อำเภอเสนาเปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2555 (เว้นวรรคช่วงเทศกาลสงกรานต์) ทั้งตั้งรับที่ กศน.อำเภอ และบุกเข้า กศน.ตำบล เมื่อปิดรับบสมัครได้ยอดนักศึกษาทั้งสิ้น 1,100 คน แยกเป็นระดับประถมศึกษา 257 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 318 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 525 คน ซึ่งเกินพอกับความรับผิดชอบของครูจำนวน 17 คน นิดหน่อยค่ะ


วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555


ประเมินปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  จากการใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (รุ่นใช้พร้อมกันทั่วประเทศ) มาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ได้ครบวาระของนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรนี้รุ่นแรกค่ะ  กศน.อำเภอแสนาจึงจัดประชุมคณะกรรมการประเมินปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ในรายวิชาเลือก) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 โดยมีการปรับออกและปรับเข้าบางรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนปี 2558 พร้อมทั้งได้จัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตรใหม่ทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยนะคะ