วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555

รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2555


ระดับประถมศึกษา  ทักษะการเรียนรู้(ทร11001)  ภาษาไทย(พท11001) วิทยาศาสตร์(พว11001)  ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ(อช11001)  เศรษฐกิจพอเพียง(ทช11001)


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ทักษะการเรียนรู้(ทร21001)  ภาษาไทย(พท21001) วิทยาศาสตร์(พว21001)  ช่องทางการพัฒนาอาชีพ(อช21001)  เศรษฐกิจพอเพียง(ทช21001)


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ทักษะการเรียนรู้(ทร31001)  ภาษาไทย(พท31001) วิทยาศาสตร์(พว31001)  ช่องทางการขยายอาชีพ(อช31001)  เศรษฐกิจพอเพียง(ทช31001)  ศิลปศึกษา(ทช31003)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น