วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561


ผังการออกข้อสอบรายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือกบังคับ (ปรับปรุงใช้ภาคเรียนที่ 2/2561)วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561


สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานมุทิตาจิต ปี 2561
        25 กันยายน 2561  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้จัดงานมุทิตาจิตให้กับข้าราชการที่เกษียณในปีนี้ 4 คน  ได้แก่  ผอ.ลัดดาวัลย์  อาจารย์ศิริพรรณ  อาจารย์วรวุฒิ  และพี่ซิ้ม  ขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกันพัฒนางาน กศน.ของเรามาจนถึงวาระที่ต้องพักผ่อน  ขอให้มีความสุข  สุขภาพแข็งแรง  เป็นกำลังใจให้กับรุ่นหลังด้วยค่ะ  และได้มอบของขวัญให้กับผู้ที่สอบเลื่อนตำแหน่ง 3 คน  มีอาจารย์อภิชาติ ขันธชัย  ได้ตำแหน่ง ผอ. กศน.อำเภอ  ครูหนู  และครูดรีม  ครู กศน.ตำบล  ได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย   ขอให้เจริญก้าวหน้า  และร่วมกันพัฒนา กศน.ของเรา  ประเทศของเราต่อไปนะคะ  งานนี้ทุก กศน.อำเภอได้จัดเตรียมอาหารมาสังสรรค์ร่วมกันค่ะ  เก็บภาพมาฝากนะคะ

  


ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)


วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561


การสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
        นักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ กศน.อำเภอเสนา  มีการสอบหลายครั้งในภาคเรียนที่ 1/2561  ดังนี้ค่ะ  26 สิงหาคม 2561  นักศึกษาที่คาดว่าจะจบสอบ N-NET  ที่โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”  15-16 กันยายน 2561  ท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักทั้งวันนักศึกษามาสอบปลายภาคเรียน  ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”  ภายใต้การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบของคณะกรรมการดำเนินการสอบทุกฝ่าย  21 กันยายน 2561  คณะครูไปตรวจกระดาษคำตอบที่สถาบัน กศน.ภาคกลาง  จังหวัดราชบุรี  27 กันยายน 2561  นักศึกษาที่พลาดสอบ N-NET  เข้าสอบ E-Exam  ที่ศูนย์สอบ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา  30 กันยายน 2561  นักศึกษาที่สอบปลายภาคไม่ผ่าน  สอบซ่อมที่ กศน.อำเภอเสนา  เก็บภาพมาฝากนะคะวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561


อบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
        10-11 กันยายน 2561  บุคลากรของ กศน.อำเภอเสนา  เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2561  วิทยากรโดย ผอ.ลัดดาวรรณ เลิศเพ็ญเมธา  อาจารย์วิมลมาศ ทิพย์ประเสริฐสิน  อาจารย์อรนุข คงฉิม  คุณวนิดา แช่มสุขี  และคุณวันวิสา สุขสวัสดิ์  ที่โรงแรมเดอะคาวาลิคาซ่า รีสอร์ท  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เก็บภาพมาฝากค่ะ
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561


กศน.อำเภอเสนาปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561
        2 กันยายน 2561  กศน.อำเภอเสนา  จัดโครงการเสริมสร้างความสามารถพิเศษและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ  ภาคเรียนที่ 1/2561  ครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากพันตรีธนัญชัย  เกิดแก้ว และคณะ  มลฑลทหารบกที่ 17  ค่ายสุรสีย์  มาแนะแนวการรับราชการทหาร  การสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร  และการเป็นทหารกองประจำการ    ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะครูโรงเรียนเซ็นจอห์นบัปติส   มาเป็นกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานของนักศึกษาที่คัดเลือกมาจาก 18 กลุ่มผู้เรียน  ที่อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเสนา  เก็บภาพมาฝากนะคะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561


จัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
        14-17 สิงหาคม 2561  เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบ สร้างข้อสอบ บรรณาธิการ และจัดชุดข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายวิชาเลือก  ที่ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ  และในเช้าวันที่ 18 สิงหาคม 2561  ได้ร่วมพิธิเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยาด้วยค่ะ  ประธานเปิดงานโดยท่านเลขาธิการสำนักงาน กศน.  เก็บภาพมาฝากนะคะวันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561


อบรม Digital Literacy
        31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561  เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมหลักสูตร Digital Literacy ให้กับข้าราชการครูและบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2561  ที่ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้เรียนรู้การสร้างบัญชี G-mail  การสร้างแบบทดสอบออนไลน์  การสร้างแบบเก็บข้อมูลออนไลน์  การประมวลผลแบบสอบถามในรูปแบบชีทและกราฟ  การเผยแพร่แบบฟอร์มไปใช้งาน  การสร้างแบบฟอร์มสำหรับส่งงาน  มีภาพนิดเดียวแต่ก็เก็บมาฝากนะคะวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561


เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา
        8 กรกฎาคม 2561  กศน.อำเภอเสนาได้จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อนักศึกษา กศน.อำเภอเสนา  โดยคณะครูและนักศึกษาได้แบ่งเป็น 4 กลุ่มเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจากฐานการเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ  ฐานการเรียนรู้การผลิตถ่านไบโอชาร์  ฐานการเรียนรู้โลกใต้เลนส์  และฐานการเรียนรู้ผักลอยฟ้า  ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เก็บภาพมาฝากค่ะ  

 


วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561


ประกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของ กศน.จังหวัด และ กศน.อำเภอ
        5-6 กรกฎาคม 2561  ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนการควบคุมภายในของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การศึกษาต่อเนื่อง  การศึกษาตามอัธยาศัย  งานการเงิน  และงานพัสดุ  ที่โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก  เก็บภาพมาฝากค่ะวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561


แนวทางการประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอ
        3-5 กรกฎาคม 2561  ได้เข้าร่วมอบรมตามโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอ  ประจำปีงบประมาณ 2561  ของกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา  ประกอบด้วย  กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กศน.จังหวัดนนทบุรี   กศน.จังหวัดปทุมธานี  และ  กศน.จังหวัดสระบุรี  ที่โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท  จังหวัดนครนายกต่ะ  เก็บบรรยากาศของการอบรมมาฝากนะคะ 

 


วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561


ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        16-17 มิถุนายน 2561  กศน.อำเภอเสนา  จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ให้กับนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ กศน.อำเภอเสนา  ที่ศูนย์การเรียนรู้มณฑลทหารบกที่ 17  ค่ายสุรสีห์  จังหวัดกาญจนบุรี  เก็บภาพของการเรียนรู้ด้านเนื้อหาและการฝึกปฏิบัติมาฝากค่ะ