วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561


จัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
        14-17 สิงหาคม 2561  เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบ สร้างข้อสอบ บรรณาธิการ และจัดชุดข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายวิชาเลือก  ที่ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ  และในเช้าวันที่ 18 สิงหาคม 2561  ได้ร่วมพิธิเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยาด้วยค่ะ  ประธานเปิดงานโดยท่านเลขาธิการสำนักงาน กศน.  เก็บภาพมาฝากนะคะวันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561


อบรม Digital Literacy
        31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561  เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมหลักสูตร Digital Literacy ให้กับข้าราชการครูและบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2561  ที่ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้เรียนรู้การสร้างบัญชี G-mail  การสร้างแบบทดสอบออนไลน์  การสร้างแบบเก็บข้อมูลออนไลน์  การประมวลผลแบบสอบถามในรูปแบบชีทและกราฟ  การเผยแพร่แบบฟอร์มไปใช้งาน  การสร้างแบบฟอร์มสำหรับส่งงาน  มีภาพนิดเดียวแต่ก็เก็บมาฝากนะคะวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561


เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา
        8 กรกฎาคม 2561  กศน.อำเภอเสนาได้จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อนักศึกษา กศน.อำเภอเสนา  โดยคณะครูและนักศึกษาได้แบ่งเป็น 4 กลุ่มเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจากฐานการเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ  ฐานการเรียนรู้การผลิตถ่านไบโอชาร์  ฐานการเรียนรู้โลกใต้เลนส์  และฐานการเรียนรู้ผักลอยฟ้า  ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เก็บภาพมาฝากค่ะ