วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558


เตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง
        วันที่ 12 มกราคม 2558  บุคลากรของ กศน.อำเภอเสนา  ได้เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ  เก็บภาพมาฝากนะคะ
วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558


ลานดนตรีเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
        วันที่ 11 มกราคม 2558  กศน.อำเภอเสนา  ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โครงการลานดนตรีเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  ให้กับนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ  จำนวน 255 คน  ที่อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรและดนตรีจากค่ายอดิศร ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดสระบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษารู้และตระหนักถึงความสำคัญของค่านิยมหลักของคนไทยผ่านสุนทรียภาพทางดนตรี  เก็บภาพความสนุกสนานมาฝากค่ะ
วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558


พัฒนาบุคลากรสำหรับการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2557
        ในภาคเรียนที่ 2/2557  กศน.อำเภอเสนา  ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับการเรียนการสอน  ให้กับบุคลากรของ กศน.อำเภอเสนา  เรื่องการสร้างเว็บไซต์ กศน.ตำบล  สำหรับครู กศน.ตำบลใช้เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและข่าวสารข้อมูลให้กับนักศึกษา  และเรื่องการทำโครงงาน  เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้และทักษะวิธีสอนแบบโครงงาน  เก็บภาพของการอบรมมาฝากค่ะ

        วันที่ 2 ธันวาคม 2557  อบรมการสร้างเว็บไซต์ กศน.ตำบล  วิทยากรโดยคุณธนารักษ์ ม่วงเกษม  จาก กศน.อำเภอบางบาล  คุณฉันทนา ทรงหมู่  และครูพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่  จาก กศน.อำเภอเสนา  เป็นผู้ช่วยวิทยากรค่ะ

        วันที่ 24 ธันวาคม 2557  อบรมการทำโครงงาน  วิทยากรโดยครูวันทนา จะระ  และคณะ  จาก กศน.อำเภอวังน้อยค่ะ 


วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558


เทคนิคการสอนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครู
        17-18 ธันวาคม 2557  คุณครูของ กศน.อำเภอเสนา  เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครู กศน. รุ่นที่ 2  ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  วิทยากรโดย ศึกษานิเทศก์อัญชลี ธรรมะวิธีกุล  เก็บภาพมาฝากค่ะ