วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559


ปฏิทินปฏิบัติงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ กศน.อำเภอเสนา ภาคเรียนที่ 1/2559วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559


บูรณาการ 4 งานในวันเดียว
        5 มิถุนายน 2559  กศน.อำเภอเสนาจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและแนะแนวการเรียนนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ภาคเรียนที่ 1/2559  กิจกรรมประกอบด้วยพิธีไหว้ครู  มอบเกียรติบัตรนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี  ระดับชั้นละ 3 รางวัล  มอบเกียรติบัตรนักศึกษาที่มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างของสังคม  กศน.ตำบลละ 1 รางวัล  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1/2559  เลือกตั้งประธานองค์กรนักศึกษาและคณะทำงานระดับอำเภอจากประธานองค์กรนักศึกษาระดับตำบล จำนวน 18 คน  ที่ กศน.อำเภอเสนา  มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 233 คน  เก็บภาพมาฝากค่ะ


 
 

สรุปจำนวนนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ภาคเรียนที่ 1/2559 ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ

        26 มีนาคม 2559 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ให้กับผู้บริหารและนายทะเบียนกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        5 เมษายน 2559 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 รุ่นที่ 2 ให้กับบุคลากร กศน.อำเภอเสนา อำเภอบางไทร อำเภอบางซ้าย อำเภอลาดบัวหลวง และอำเภอบางปะหัน ที่ห้องประชุมใหญ่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        26 เมษายน 2559 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สายสามัญ และนายทะเบียน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมวางแผนแนวทางการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 และจัดโปรแกรมการเรียนตลอดหลักสูตร ที่ห้องประชุมใหญ่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559


ตัวอย่างแบบขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มนักศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ