วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559


ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ

        26 มีนาคม 2559 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ให้กับผู้บริหารและนายทะเบียนกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        5 เมษายน 2559 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 รุ่นที่ 2 ให้กับบุคลากร กศน.อำเภอเสนา อำเภอบางไทร อำเภอบางซ้าย อำเภอลาดบัวหลวง และอำเภอบางปะหัน ที่ห้องประชุมใหญ่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        26 เมษายน 2559 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สายสามัญ และนายทะเบียน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมวางแผนแนวทางการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 และจัดโปรแกรมการเรียนตลอดหลักสูตร ที่ห้องประชุมใหญ่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น