วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559


สอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
        ภาคเรียนที่ 2/2558  กศน.อำเภอเสนาได้ดำเนินการวัดผลประเมินผลนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ  ดังนี้ค่ะ

14 กุมภาพันธ์ 2559  สอบ N-NET  ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” 
ระดับประถมศึกษา จำนวน
1 ห้อง  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 ห้อง 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน
3 ห้องค่ะ

10 มีนาคม 2559  สอบ E-Exam  ที่ศูนย์สอบ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
จำนวน
31 คนค่ะ

10 มีนาคม 2559  รับข้อสอบปลายภาคเรียน  ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และนำมาจัดเตรียมความพร้อม  ที่ กศน.อำเภอเสนาค่ะ

12-13 มีนาคม 2559  สอบปลายภาคเรียน  ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”  จำนวน 19 ห้อง  ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ผอ.บังอร กุศลสร้าง
(ประธานกรรมการสนามสอบ) เป็นอย่างดีขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ค่ะ

19 มีนาคม 2559  ตรวจกระดาษคำตอบรายวิชาบังคับ  ที่สถาบัน กศน.ภาคกลางค่ะ 


27 มีนาคม 2559  สอบซ่อม  ที่สนามสอบ กศน.อำเภอเสนาค่ะ
           
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559


สัปดาห์สุดท้ายกับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
        6 มีนาคม 2559  เป็นวันสุดท้ายในการจัดการเรียนการสอนของภาคเรียนที่ 2/2558  กศน.อำเภอเสนาจึงจัดโครงการเสริมสร้างความสามารถพิเศษและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ  1. เพื่อให้นักศึกษาแต่ละ กศน.ตำบล  ได้นำผลงานที่เกิดจากการคิด  การทำตลอดภาคเรียนมานำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  2. เพื่อแนะแนวความรู้ด้านอาชีพ และทดสอบความสามารถก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  โดยวิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งผลการประกวดโครงงานรางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษา กศน.ตำบลบางนมโค  รางวัลชนะเลิศระดับ ม.ต้น กศน.ตำบลสามกอ  รางวัลชนะเลิศระดับ ม.ปลาย กศน.ตำบลเจ้าเจ็ดค่ะ  เก็บภาพการแนะแนวและผลงานของนักศึกษามาฝากนะคะวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559จิตอาสาอนุรักษ์ระบบนิเวศ
        20-21 กุมภาพันธ์ 2559  กศน.อำเภอเสนาได้จัดโครงการจิตอาสาอนุรักษ์ระบบนิเวศ  เพื่อปลุกจิตสำนึกให้นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยกิจกรรมประกอบด้วยการปลูกป่าชายเลนที่บ้านคลองโคน  เรียนรู้ที่ตลาดน้ำอัมพวา  แข่งขันกีฬาทางน้ำที่บ้านคลองโคนรีสอร์ท  และเรียนรู้ที่ดอนหอยหลอด  เก็บภาพความสนุกสนานของครูและนักศึกษามาฝากค่ะ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559


สอบ E-Exam  2/2558
        นักศึกษาที่ขาดสอบ N-NET  และได้แจ้งความประสงค์จะเข้าสอบ E-Exam  กำหนดสอบในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559  เริ่มสอบเวลา 09.00 น.  ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ชั้นบน)  แต่งกายชุดนักศึกษา  เตรียมอุปกรณ์การสอบ บัตรประจำตัวนักศึกษา และบัตรประชาชนไปด้วย  ดังรายชื่อต่อไปนี้ค่ะ