วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558


ปรับพื้นฐานการเรียน
        สืบเนื่องจากการทดสอบความรู้พื้นฐานของนักศึกษาใหม่  ภาคเรียนที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558  นักศึกษาส่วนใหญ่มีผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ  วิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร์  และวิชาวิทยาศาสตร์  อยู่ในเกณฑ์ปานกลางและบางส่วนอยู่ในเกณฑ์อ่อนค่ะ  กศน.อำเภอเสนาจึงได้จัดโครงการปรับความรู้พื้นฐานทางการเรียนขึ้น  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2558    ที่ กศน.อำเภอเสนา  เพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนรู้ตามหลักสูตรต่อไปค่ะ   โดยวิทยากรจากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2   เก็บภาพมาฝากนะคะ
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558


ส่งเสริมความรู้ควบคู่คุณธรรม
        เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558  กศน.อำเภอเสนาจัดโครงการพัฒนาผู้เรียน  ให้กับนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ภาคเรียนที่ 1/2558 ค่ะ  ประกอบด้วยกิจกรรมประเพณีไหว้ครู  เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  กิจกรรมมอบเกียรติบัตรผู้มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างของสังคม  เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมขั้นพื้นฐาน 11 ข้อ  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในการเรียนตามหลักสูตรและสามารถจบได้ตามกำหนด  กิจกรรมทดสอบความรู้พื้นฐาน  เพื่อนำผลไปวางแผนการจัดการเรียนการสอน  มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 206 คนค่ะ  เก็บภาพแต่เริ่มจนเสร็จโครงการมาฝากนะคะ