วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555


กศน.อำเภอเสนาเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  โดยรับสมัครที่ กศน.ตำบล ระหว่างวันที่ 1-26 ตุลาคม 2555 ที่ กศน.อำเภอ ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2555  และกำหนดเปิดภาคเรียนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 ค่ะ


กศน.อำเภอเสนาเตรียมพร้อมจัดการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555     เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2555 ครูแหม่มได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือก ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ที่จังหวัดสระบุรี จัดโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อลดปัญหาจากการที่มีจำนวนรายวิชามากเกินไป ทำให้เพิ่มภาระงานและเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจำนวนมาก  ได้โครงสร้างหลักสูตรที่พัฒนาแล้ว ดังนี้ค่ะ

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555


"สอบ" ภาคเรียนนี้ไม่ต้องหนีน้ำ  ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2555 ส่วนใหญ่ก็วุ่นๆ อยู่กับการวัดผลประเมินผลหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ค่ะ  ตั้งแต่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายสนามสอบ วันที่ 26 สิงหาคม 2555 ประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ วันที่ 13 กันยายน 2555 รับข้อสอบปลายภาคเรียน วันที่ 15-16 กันยายน 2555 สอบปลายภาคเรียนในรายวิชาบังคับ วันที่ 23 กันยายน 2555 สอบปลายภาคเรียนในรายวิชาเลือก วันที่ 24-28 กันยายน 2555 จัดทำคะแนน และประกาศผลการเรียนในวันที่ 30 กันยายน 2555 ค่ะ  ปีนี้น้ำไม่ท่วมตลาดบ้านแพนเลยได้ใช้สนามสอบที่โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เช่นเคย  มีเจ้าหน้าที่จากสถาบัน กศน.ภาคกลางมานิเทศสนามสอบด้วยนะคะ เก็บภาพนั่นนิดนี่หน่อยมาฝากค่ะ