วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558


เปิดภาคเรียนที่ 2/2558 อย่างเป็นทางการ
               เปิดภาคเรียนที่ 2/2558  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558  มีนักศึกษาทั้ง 17 กศน.ตำบล  จำนวน 903 คน  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558  กศน.อำเภอเสนาได้มอบหมายให้แต่ละ กศน.ตำบลคัดเลือกผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมรับเกียรติบัตรตำบลละ 1 คน  เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  แจ้งให้นักศึกษาใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศ  และทดสอบความรู้พื้นฐาน  เพื่อให้มีความเข้าใจในการเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  และนำผลการทดสอบไปวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมต่อไป  เก็บภาพมาฝากค่ะวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558


สอบภาคเรียนที่1/2558
        ภาคเรียนที่ 1/2558  กศน.อำเภอเสนาวัดผลประเมินผลนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ซึ่งครั้งนี้สนามสอบโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียนทำให้สถานที่สำหรับกรรมการกลางไม่ค่อยเรียบร้อย  เก็บภาพมาฝากตามลำดับดังนี้ค่ะ

16 สิงหาคม 2558  สอบ N-NET  ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"

17 กันยายน 2558  จัดเตรียมข้อสอบปลายภาคเรียน
ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และ กศน.อำเภอเสนา

19-20 กันยายน 2558  สอบปลายภาคเรียน  ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"

26 กันยายน 2558  ตรวจกระดาษคำตอบ  ที่สถาบัน กศน.ภาคกลาง

16 สิงหาคม 2558  สอบ E-Exam  ที่ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา