วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558


เปิดภาคเรียนที่ 2/2558 อย่างเป็นทางการ
               เปิดภาคเรียนที่ 2/2558  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558  มีนักศึกษาทั้ง 17 กศน.ตำบล  จำนวน 903 คน  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558  กศน.อำเภอเสนาได้มอบหมายให้แต่ละ กศน.ตำบลคัดเลือกผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมรับเกียรติบัตรตำบลละ 1 คน  เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  แจ้งให้นักศึกษาใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศ  และทดสอบความรู้พื้นฐาน  เพื่อให้มีความเข้าใจในการเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  และนำผลการทดสอบไปวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมต่อไป  เก็บภาพมาฝากค่ะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น