วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557


 สมศ. ประเมินคุณภาพการศึกษาที่ กศน.อำเภอเสนา
        ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2557 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยนายเสกสิทธิ์ ศรีทอง (ประธาน)  นายทองอยู่ ลาภบุญอุดม (กรรมการ)  นางสาวสุดารัตน์ เตชะธรรมพานิช (เลขานุการ) ได้มาประเมินสถานศึกษา กศน.อำเภอเสนา ทั้งสามท่านให้ความเป็นกันเอง สุภาพ และกรุณาให้คำแนะนำ ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ  เก็บภาพมาฝากนะคะ

        มิถุนายน 2557  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรองผู้อำนวยการสุรีรัตน์ ดียิ่ง และอาจารย์เอกชัย ยุติศรี ได้มาติดตามความพร้อมในการรับการประเมินภายนอกที่ กศน.อำเภอเสนา ตามโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน

        กรกฎาคม 2557 เริ่มจากการประเมินส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตได้แก่ กลองยาวประยุกต์ แม่ไม้มวยไทย เพลงเกี่ยวข้าว ประเมินผลผลิตที่แสดงอัตลักษณ์ของ กศน.อำเภอเสนา (ผู้เรียนมีอาชีพและรายได้) จาก 17 กศน.ตำบล บริเวณอาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเสนา จากนั้นเข้าห้องประชุมแนะนำคณะกรรมการ แนะนำบุคลากร ชมวีดิทัศน์สรุปผลงานของ กศน.อำเภอเสนา และประธานได้ชี้แจงเกณฑ์การประเมิน ต่อจากนั้นคณะผู้ประเมินได้ประเมินตามตัวบ่งชี้ จากคณะกรรมการสถานศึกษา นักศึกษา บุคลากร และเอกสารค่ะ
        5 กรกฎาคม 2557 ประเมินการจัด ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย  ที่บ้านหนังสืออัจฉริยะตำบลบ้านแพน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบ้านโพธิ์ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ้านโพธิ์ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบ้านแถว  กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดตำบลมารวิชัย  แหล่งเรียนรู้สวนกล้วยไม้คุณลุงมานิต แย้มประยูร ตำบลชายนา  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ้านโพธิ์  และศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลบ้านหลวงค่ะ

        6 กรกฎาคม 2557 ช่วงเช้าประเมินการจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ที่ กศน.ตำบลสามกอ  และ กศน.ตำบลบ้านโพธิ์  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ที่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเสนา  ช่วงบ่ายคณะผู้ประเมินสรุปผลการประเมินด้วยวาจา ที่ห้องประชุม กศน.อำเภอเสนาค่ะ 


วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557


ก่อนจบหลักสูตรอาเซี่ยนศึกษา
        เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2557  คณะครูและที่ปรึกษาของ กศน.อำเภอเสนา จำนวน 18 คน   ได้เข้าร่วมสัมมนาก่อนจบหลักสูตรอาเซียนศึกษา  ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายตามหลักสูตรจากการที่ได้ศึกษาด้วยตนเองกันมาระยะหนึ่งแล้ว  ที่ภูเขางามพาโนรามารีสอร์ท จังหวัดนครนายก  จัดโดยสถาบัน กศน.ภาคกลาง  ในครั้งนี้คุณครูสมชาย ปุ่นอุดม กศน.ตำบลบ้านหลวง กศน.อำเภอเสนา  ได้รับเกียรติบัตรศูนย์อาเซียนศึกษาดีเด่น ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยค่ะ  เก็บภาพมาฝากนะคะ