วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556


จิตอาสาพัฒนาอาคารอเนกประสงค์
         เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2556  คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรนักศึกษา คณะครู และนักศึกษาของ กศน.อำเภอเสนา  ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาอาคารอเนกประสงค์ค่ะ  เพื่อหาทุนพัฒนาอาคารอเนกประสงค์ของ กศน.อำเภอเสนาให้พร้อมใช้สำหรับจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนยิ่งขึ้น  เก็บภาพบางมุมมาฝากนะคะ       วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556


จัดทำเครื่องมือวัดผลการเรียน
        กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำเครื่องมือวัดผลการเรียน  ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2556  ที่โรงแรมบ้านสวนฝน รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี  มีบุคลากรจากทุก กศน.อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมโครงการ  เพื่อคัดเลือก ตรวจทาน และจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือก และแบบทดสอบซ่อมรายวิชาบังคับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  เก็บภาพมาฝากค่ะ