วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561


ประกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของ กศน.จังหวัด และ กศน.อำเภอ
        5-6 กรกฎาคม 2561  ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนการควบคุมภายในของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การศึกษาต่อเนื่อง  การศึกษาตามอัธยาศัย  งานการเงิน  และงานพัสดุ  ที่โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก  เก็บภาพมาฝากค่ะวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561


แนวทางการประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอ
        3-5 กรกฎาคม 2561  ได้เข้าร่วมอบรมตามโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอ  ประจำปีงบประมาณ 2561  ของกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา  ประกอบด้วย  กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กศน.จังหวัดนนทบุรี   กศน.จังหวัดปทุมธานี  และ  กศน.จังหวัดสระบุรี  ที่โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท  จังหวัดนครนายกต่ะ  เก็บบรรยากาศของการอบรมมาฝากนะคะ 

 


วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561


ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        16-17 มิถุนายน 2561  กศน.อำเภอเสนา  จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ให้กับนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ กศน.อำเภอเสนา  ที่ศูนย์การเรียนรู้มณฑลทหารบกที่ 17  ค่ายสุรสีห์  จังหวัดกาญจนบุรี  เก็บภาพของการเรียนรู้ด้านเนื้อหาและการฝึกปฏิบัติมาฝากค่ะ