วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559


แผนการเรียนรู้รายบุคคล
        27-30 กันยายน 2559  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคลตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ที่โรงแรมโบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  ให้กับบุคลากรทุกคนจาก 16 กศน.อำเภอในสังกัด  เก็บภาพอย่างละเล็กอย่างละน้อยตลอดการอบรมมาฝากค่ะ


 


วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2559


วัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 1/2559
        เมื่อปลายภาคเรียนที่ 1/2559  กศน.อำเภอเสนาได้ดำเนินการวัดผลประเมินผลนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ดังนี้  21 สิงหาคม 2559  สอบ N-NET  ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”  6 กันยายน 2559  สอบ E-Exam  ที่สนามสอบ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา  17-18 กัยายน 2559  สอบปลายภาคเรียน  ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”  9 ตุลาคม 2559  สอบซ่อม  ที่สนามสอบ กศน.อำเภอเสนา  เก็บภาพมาฝากค่ะ

 


วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559


ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559
        11 กันยายน 2559  กศน.อำเภอเสนาได้จัดโครงการเสริมสร้างความสามารถพิเศษผู้เรียนและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ภาคเรียนที่ 1/2559  โดยเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  มาแนะแนวการศึกษาต่อในคณะต่าง ๆ  เสร็จสิ้นจากการแนะแนวเป็นการประกวดโครงงานที่แต่ละ กศน.ตำบลได้คัดเลือกมาแล้วในระดับตำบล  ครั้งนี้ได้เชิญคณะครูจาก กศน.อำเภอผักไห่  มาเป็นคณะกรรมการตัดสิน  โดยใช้เกณฑ์ 3 ด้าน  1) รายงานผลการจัดทำโครงงาน  2) ผลงาน/ชิ้นงาน  3) การนำเสนอผลงาน  จากการประเมินโดยการสังเกตนักศึกษาทุกทีมกล้าแสดงออก  ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการได้ดีมีเหตุผล  ซึ่งผลการตัดสินในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  รางวัลชนะเลิศ กศน.ตำบลชายนา  รองชนะเลิศอันดับ 1 กศน.ตำบลบ้านกระทุ่ม  รองชนะเลิศอันดับ 2 กศน.ตำบลบ้านโพธิ์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  รางวัลชนะเลิศ กศน.ตำบลเจ้าเจ็ด  รองชนะเลิศอันดับ 1 กศน.ตำบลรางจระเข้  รองชนะเลิศอันดับ 2 กศน.ตำบลลาดงา  เก็บภาพมาฝากค่ะ