วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


เติมเต็มความรู้สู่ N-NET  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 กศน.อำเภอเสนา ได้จัดโครงการเติมเต็มความรู้สู่ N-NET ค่ะ ที่อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเสนา ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ระดับประถมศึกษา จำนวน 83 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 80 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 109 คน เพื่อเพิ่มเติมความรู้เนื้อหาที่สำคัญๆ ในรายวิชาภาษาไทย (โดยอาจารย์ศิขรินทร์  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) วิทยาศาสตร์ (โดยอาจารย์เนาวรัตน์  จากโรงเรียนเซนจอห์นบัปติส) คณิตศาสตร์ (โดยอาจารย์หนึ่งฤทัย จากโรงเรียนเซนจอห์นบัปติส) และภาษาอังกฤษ (โดยอาจารย์กิตต์นที  จากโรงเรียนราษฏร์บำรุงศิลป์) และพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 ค่ะ เก็บภาพมาฝากนะคะ      
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 นี้ กศน.อำเภอเสนาเรามีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยการจัดกิจกรรมจิตอาสาด้วยค่ะ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงออกซึ่งความดี ช่วยเหลือชุมชนสังคม  โดยให้ทุก กศน.ตำบลเสนอโครงการที่ต้องการทำในชุมชน และให้ช่วยกันพิจารณาเลือกที่เห็นว่าเหมาะสมและเร่งด่วนค่ะ  มติที่ประชุมได้เลือกโครงการปรับตกแต่งภูมิทัศน์วัดกลางคลองวัฒนาราม ตำบลเจ้าเสด็จ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเขตความรับผิดชอบของครูปุ่น (ครูสมชาย ปุ่นอุดม) ซึ่งท่านเจ้าอาวาสได้ขอความช่วยเหลือมาให้ กศน.อำเภอเสนา ไปช่วยปรับตกแต่งสถานที่เพื่อเตรียมต้อนรับนายจารุพงศ์  เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่จะเดินทางมาทำพิธียกเสาเอกเสาโทอุโบสถหลังใหม่ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 ค่ะ
     ได้แบ่งคณะครูและนักศึกษาผลัดเปลี่ยนกันไปทำกิจกรรมที่วัด ระหว่างวันที่ 24 – 30 มกราคม 2556  ครูแหม่มก็แวะไปช่วยเขาปลูกต้นไม้มา 2 ต้นค่ะ มีต้นไทรและต้นอะรูมิไร้ (ต้นอะไรมิรู้... ฮิๆ) ซึ่งภาพรวมเป็นที่พอใจแก่ทุกฝ่ายค่ะ เก็บภาพจิตอาสาครั้งนี้มาฝากด้วยนะคะวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556ตัวอย่างการเขียนโครงการตามฟอร์มสำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2556
(หากมีโครงการที่เกี่ยวข้อง ให้เพิ่มอีกหนึ่งหัวข้อค่ะ)

1. ชื่อโครงการ      กีฬา  กศน.เสนา 555

2. สอดคล้องกับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา กศน.
                2.1 นโยบาย  ข้อที่ 1.4
                2.2 มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี่ที่ 1.1 , 1.2  และ 1.4

3. หลักการและเหตุผล
                สำนักงาน กศน. กำหนดกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเน้นให้ผู้เรียนนำข้อมูล ความรู้  และประสบการณ์มาฝึกทักษะการคิด  การวางแผนปฏิบัติการ  และดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ                                                                             
                ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสนา ตระหนักถึงความสำคัญ  จึงจัดทำโครงการกีฬา  กศน.เสนา 555 ขึ้น  เพื่อให้คณะครูและนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน  ให้เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาและมีสุขภาพอนามัยที่ดี

4. วัตถุประสงค์                  
                4.1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย และมีสุขภาพอนามัยที่ดี
                4.2 เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้าน และภาคภูมิใจในความเป็นไทย
                4.3 เพื่อให้นักศึกษาใช้กระบวนการกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ทักษะการคิด การแก้ปัญหา และมีคุณธรรม
5.  เป้าหมาย
                5.1 เชิงปริมาณ
ผู้ร่วมแข่งขันกีฬา คือ นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ จาก กศน.ตำบลในสังกัด กศน.อำเภอเสนา จำนวน 17 ตำบล รวม 530 คน แบ่งเป็น 4 ทีมสี  ได้แก่ สีขาว  สีฟ้า  สีเหลือง  และสีชมพู

5.2 เชิงคุณภาพ
ผู้ร่วมแข่งขันกีฬาสามารถใช้กระบวนการกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ร่วมกันอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้าน  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  และมีสุขภาพอนามัยที่ดี

6. วิธีดำเนินการ

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมาย
พื้นที่ดำเนินการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
1. แข่งขันกีฬา
ฝึกปฏิบัติโดยใช้กระบวนการกลุ่มแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
นักศึกษา กศน.อำเภอเสนา
530 คน
เทศบาลตำบล
บางนมโค
20 มกราคม 2556
36,350

7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ   
                ใช้เงินงบประมาณจากแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน  ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รหัสงบประมาณ  2000289020500015 รหัสกิจกรรมหลัก 200021400 H2594   จำนวน  ­36,350  บาท  (สามหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  ดังนี้

กิจกรรม

รายการจ่าย

งบประมาณ(บาท)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
โครงการ กีฬา กศน.เสนา 555
1. ค่าวัสดุและเครื่องแต่งกายขบวนพาเหรด
    4 ทีมสี x 1,500 บาท
2. ค่าจ้างเหมาดุริยางค์
3. ค่าจ้างเหมาเต็นท์ 4 หลัง x 750 บาท
4. ค่าพิมพ์ไวนิล 3 แผ่น x 300 บาท
5. ค่าเช่าอาคารสถานที่
6. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารเลี้ยงผู้ร่วมแข่งขันกีฬา  530 คน X 40 บาท


6,000

3,000
3,750
900
1,500
21,200
รวม  

­36,350

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 

8. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

กิจกรรมหลัก
แผนการใช้จ่ายเงิน
ไตรมาส  1
( ต.ค. ธ.ค. )
ไตรมาส 2
(ม.ค. มี.ค. )
ไตรมาส 3
( เม.ย. มิ.ย. )
ไตรมาส 4
(ก.ค. ก.ย. )
โครงการ กีฬา กศน.เสนา 555­36,350รวม

­36,350
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ     งานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอเสนา    โทร. 035-201401

10. เครือข่าย
                   10.1 สำนักงาน กศน.สนับสนุนงบประมาณ
                   10.2 กศน.ตำบลในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสนา จัดนักศึกษา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
                   10.3 เทศบาลตำบลบางนมโค  สนับสนุนสถานที่
                   10.4 บริษัทเบียร์ทิพย์ บริวเวอร์รี่ 1991 จำกัด สนับสนุนน้ำดื่ม

11. ผลลัพธ์(Out come)
                        นักศึกษาของ กศน. อำเภอเสนา  ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬา  สามารถนำทักษะกระบวนการกลุ่มไปใช้ประโยชน์ในชุมชน  เล่นและอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้าน  ทำให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี

12. ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ
                   12.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Out put)
                                ร้อยละ 75 ของผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา  ผ่าน  เกณฑ์การประเมิน
                   12.1 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Out come)
                                ร้อยละ 75 ของผู้ร่วมแข่งขันกีฬา  มีความสามารถในการใช้กระบวนการกลุ่ม  รู้กติกาการเล่นกีฬาพื้นบ้านแต่ละชนิด  และมีคุณธรรมในการเล่น 

13. การติดตามและประเมินผลโครงการ
                   13.1 สังเกตการแสดงออกและการใช้กระบวนการกลุ่มของนักศึกษาระหว่างการแข่งขันกีฬา
                   13.2 ตรวจผลงานตามใบงานหลังการแข่งขันกีฬา
                   13.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมแข่งขันกีฬาโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ หลังการแข่งขัน

   ลงชื่อ..............................................ผู้ขียนโครงการ           ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอโครงการ    
              (นายไพโรจน์  กิจสมุทร)                                                   (นางสายรุ้ง  กรวยทอง)                                                  ประธานองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอเสนา                                     งานกิจการนักศีกษา                                        

   ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ   ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ    
              (นางวันดี   วรรณธนะ)                                                            (นายพานิช  ศรีงาม)                      
  งานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ                                      ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเสนา