วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558


เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต
        21 สิงหาคม 2558  กศน.อำเภอเสนาจัดโครงการพัฒนาผู้เรียน “สนุกวิทย์ คิดสร้างสรรค์”  เพื่อให้คณะครูและนักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต  จังหวัดปทุมธานีค่ะ  ขากลับแวะพักรถพักคนกันที่ตลาดน้ำทุ่งบัวชม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เก็บภาพมาฝากนะคะ
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558


ประกวดโครงงานนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2558

        9 สิงหาคม 2558  กศน.อำเภอเสนา  จัดโครงการพัฒนาความสามารถผู้เรียน  โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้ฝึกการนำเสนอผลงาน  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานกันระหว่าง กศน.ตำบล 17 แห่ง  18 กลุ่มผู้เรียน  ทั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาทุกคนที่แต่ละ กศน.ตำบลคัดเลือกผลงานให้มานำเสนอ  และมอบรางวัลให้กับ กศน.ตำบลที่ชนะการประกวดโครงงานดังนี้  

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  รางวัลที่ 1 กระถางต้นไม้แขวนจากขวดพลาสติก  จาก กศน.ตำบลบ้านกระทุ่ม  รางวัลที่ 2  โคมไฟจากกะลามะพร้าว  จาก กศน.ตำบลบ้านหลวง  รางวัลที่ 3  เส้นลวดสารพัดประโยชน์  จาก กศน.ตำบลเสนา  
        ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  รางวัลที่ 1  โคมไฟจากวัสดุเหลือใช้  จาก กศน.ตำบลบ้านแถว  รางวัลที่ 2  ถ่านรีไซเคิล  จาก กศน.ตำบลหัวเวียง  รางวัลที่ 3  พลังงานไฟฟ้าจากดิน  จาก กศน.ตำบลเจ้าเจ็ด  เก็บภาพโครงงานมาฝากค่ะ