วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559


ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559
        11 กันยายน 2559  กศน.อำเภอเสนาได้จัดโครงการเสริมสร้างความสามารถพิเศษผู้เรียนและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ภาคเรียนที่ 1/2559  โดยเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  มาแนะแนวการศึกษาต่อในคณะต่าง ๆ  เสร็จสิ้นจากการแนะแนวเป็นการประกวดโครงงานที่แต่ละ กศน.ตำบลได้คัดเลือกมาแล้วในระดับตำบล  ครั้งนี้ได้เชิญคณะครูจาก กศน.อำเภอผักไห่  มาเป็นคณะกรรมการตัดสิน  โดยใช้เกณฑ์ 3 ด้าน  1) รายงานผลการจัดทำโครงงาน  2) ผลงาน/ชิ้นงาน  3) การนำเสนอผลงาน  จากการประเมินโดยการสังเกตนักศึกษาทุกทีมกล้าแสดงออก  ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการได้ดีมีเหตุผล  ซึ่งผลการตัดสินในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  รางวัลชนะเลิศ กศน.ตำบลชายนา  รองชนะเลิศอันดับ 1 กศน.ตำบลบ้านกระทุ่ม  รองชนะเลิศอันดับ 2 กศน.ตำบลบ้านโพธิ์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  รางวัลชนะเลิศ กศน.ตำบลเจ้าเจ็ด  รองชนะเลิศอันดับ 1 กศน.ตำบลรางจระเข้  รองชนะเลิศอันดับ 2 กศน.ตำบลลาดงา  เก็บภาพมาฝากค่ะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น