วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555


ประเมินปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  จากการใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (รุ่นใช้พร้อมกันทั่วประเทศ) มาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ได้ครบวาระของนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรนี้รุ่นแรกค่ะ  กศน.อำเภอแสนาจึงจัดประชุมคณะกรรมการประเมินปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ในรายวิชาเลือก) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 โดยมีการปรับออกและปรับเข้าบางรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนปี 2558 พร้อมทั้งได้จัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตรใหม่ทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยนะคะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น