วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Big Cleaning ห้องพัสดุ กศน.อำเภอเสนา

19 ธันวาคม 2554 จากการที่น้ำท่วมมานาน บุคลากรของ กศน.อำเภอเสนา จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดและเคลื่อนย้ายสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สำหรับสิ่งของที่หมดสภาพแล้ว
ได้นำไปรวมไว้เพื่อรอจำหน่ายต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น