วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558


เสริมความรู้ก่อนสอบ
        นักศึกษา กศน. ส่วนใหญ่มีประสบการณ์สูงและหลากหลาย  แต่มีผลการเรียนต่ำ  เนื่องจากส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน  ต้องประกอบอาชีพ  ดูแลครอบครัว  และมีภาระทางสังคม  กศน.อำเภอเสนา จึงจัดโครงการเติมเต็มความรู้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ให้กับนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบที่คาดว่าจะจบหลักสูตรภาคเรียนที่ 1/2558  จำนวน 202 คน  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2558  ที่อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเสนา  ในรายวิชาหลัก  ได้แก่  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  ทั้งนี้ไดรับความร่วมมือจากบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 เป็นวิทยากร  เก็บภาพมาฝากค่ะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น