วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2556


เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ  กศน.อำเภอเสนา
        ช่วงปิดภาคเรียนคณะครูทุกท่านของ  กศน.อำเภอเสนา  ได้ทำการรับสมัครนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 ค่ะ  พร้อมกับจัดทำแผนการเรียนรู้  และเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาเลือก จำนวน 8 รายวิชาด้วยค่ะ  เมื่อเปิดภาคเรียนแล้วได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษา  ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2556  เก็บภาพมาฝากนะคะ

        ต้นฉบับเอกสารประกอบการเรียนการสอนค่ะ  รายวิชาประเทศไทยกับภัยธรรมชาติ  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง  ประวัติประเทศมหาอำนาจและบุคคลสำคัญของโลก  เศรษฐศาสตร์ชุมชน  พลังงานทดแทนและสภาวะโลกร้อน  การอ่านเพื่อการสื่อสารตลอดชีวิต  ภาษาไทยเชื่อมมิตรภาพ  และระบบนิเวศ

        สรุปจำนวนผู้สอนและผู้เรียน  การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ค่ะ

        พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมพื้นฐาน 9 ประการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  และการสอนปรับสภาพพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ โดยคุณครูนักรบ  ฤทธิสาร ค่ะ